ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 507

                                     16.08.2018 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 16.08.2018 г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: Милен Славов

       Членове: Диана Джамбазова 

                        Петя Петрова   

                     

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 399 по описа на Апелативен съд Варна за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК вр. с чл. 274, ал.2, изр. I –во ГПК (изм. – ДВ, бр. 50 от 2015 г.) и е образувано по частна жалба на адв. И.Д. против определение № 215/18.07.2018 г., постановено по в.ч.гр.д. № 176/2018 г. по описа на Силистренския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане частната му въззивна жалба против разпореждане от 02.07.2018 г.по гр.д. № 2158/2017 г. по описа на Силистренския районен съд, с което е оставено без уважение искането му за изплащане на възнаграждение в качеството му на особен представител на ответника по делото и е прекратено производството по делото.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното определение е неправилно, като постановено при допуснати съществени процесуални нарушения. Молил е за отмяната му и за произнасяне по същество с изплащане на адвокатското възнаграждение.

Частната жалба е подадена в срок, изхожда от легитимирана страна и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК и по реда на чл. 274, ал.2, изр. I –во ГПК. Жалбата е редовна и допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Жалбоподателят И.Д. е адвокат, назначен на осн. чл. 47, ал. 6 от ГПК във вр. с чл. 47, ал.5 от ГПК от районния съд за особен представител на ответника по гр.д. № 2158/2017 г. по описа на СРС, като депозитът от 600 лв. за неговото възнаграждение е внесен от ищеца. Адвокатът е подал отговор на исковата молба, явил се е в първото съдебно заседание, което е било отложено поради нередовно призоваване на другата страна, а молбата му да бъде изплатено възнаграждението е била оставена без уважение от съда. С молба от 27.06.2018 г. адв. Д. отново е поискал от съда да измени или отмени определението си на осн. чл. 253 от ГПК и да му бъде изплатено адвокатско възнаграждение в размер на внесения от ищеца депозит от 600 лв. С обжалваното пред окръжния съд разпореждане, районният съд е оставил без уважение искането. С обжалваното пред настоящата инстанция определение на окръжния съд е прието, че разпореждането на районния съд е необжалваемо, поради което и производството е недопустимо и подлежи на прекратяване. Този извод е неправилен.

В практиката на ВКС по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК се приема, че съдебният акт, с който се определя възнаграждение на особения представител по чл. 47, ал. 6 ГПК, както и актът, с който се отказва изменение на това възнаграждение или изплащането му в пълен размер преди приключване на делото, подлежи на обжалване пред по-горния съд (определение № 5 от 7.01.2015 г. на ВКС по ч. гр. д. № 7173/2014 г., I г. о., ГК, докладчик съдията Г. Г.). Отказът да бъде изплатено възнаграждение на особения представител е преграждащ производството по определяне и изплащане на адвокатското възнаграждение акт (определение №300 от 16.06.2017 г. на ВКС по ч.гр.д.№ 2246/2017 г., IV г.о., докладчик съдията Б.), поради което той подлежи на обжалване от особения представител -адвокат. Цитираната практика е приложима и в настоящия случай, в който пред окръжния съд е обжалван отказ за заплащане на адвокатско възнаграждение на особения представител преди приключване на делото. Този отказ е обжалваем.

Като е приел, че определението на първата инстанция, съдържащо отказ за изплащане на пълния размер на възнаграждението на особения представител, не подлежи на обжалване, въззивният съд е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен и делото – върнато на окръжния съд за произнасяне по същество на жалбата.

Предвид изложеното, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 215/18.07.2018 г., постановено по в.ч.гр.д. № 176/2018 г. по описа на Силистренския окръжен съд и ВРЪЩА  делото на окръжния съд за произнасяне по същество на частната жалба на адв. И.Д. против разпореждане от 02.07.2018 г. по гр.д. № 2158/2017 г. по описа на Силистренския районен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: