О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

28

 

гр. Варна, 09.01.2014 г.

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, на девети януари две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                            ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч. гр. д. № 4 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по чл. 274, ал. 1, т. 2 вр. чл. 220 от ГПК и е образувано по частна жалба на С.Г.С. *** срещу Определение на Окръжен съд - Варна от 18.10.2013 година по гр. д. № 2457/2011 г., с което е оставено без уважение искането й за привличане на В.Т.К. *** като трето лице – помагач. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона. Сочи, че искането й е допустимо, като дали искът, който евентуално ще води срещу третото лице-помагач, ще бъде уважен, няма отношение към допустимостта на искането за привличане.

          Не е подаден писмен отговор от насрещната страна Г.И.Г..

          Частната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

          Съгласно чл. 219, ал. 1 от ГПК в първото заседание за разглеждане на делото ищецът, а с отговора на исковата молба - ответникът, може да привлече трето лице, когато това лице има право да встъпи, за да помага.

За да е допустимо привличането на третото лице-помагач, е необходимо да се установи интересът на привличащото лице, за разлика от хипотезата на встъпване, когато за допустимостта се изследва интересът на встъпващото.

Правният интерес от привличането се очертава от обстоятелството, че третото лице встъпва в процеса /при привличането не по собствена воля/, за да издейства благоприятно решение в полза на подпомаганата страна, с оглед защита на собствения си интерес.

Ответникът С.С. обосновава правният си интерес от привличането на В.К. /който е процесуален представител на ищеца по образуваното пред Варненския окръжен съд гр. д. № 2457/11 г./ с обстоятелството, че адвокатът е съветвал С. Ч. относно делата за имота в гр. Варна, ул. 27-ми юли” № 10, че същият е „работел” против живущите в този имот, че бил Директор на отдел „Правна дейност” към Община Варна и в това си качество е подвел Кмета на Община Варна да издаде заповед за отделяне на парцел касаещ парцела на останалите съсобственици и че тази заповед била отменена.

В случая, за съда остава неясен, немотивиран и недостатъчно конкретизиран от правно-конструктивна гледна точка интересът от привличането на третото лице, който С.С. излага в частната си жалба. От всичко изложено от нея не се установява какво регресно право би имала тя, което евентуално да претендира спрямо привлеченото лице в един бъдещ процес, който да е във връзка с настоящото висящо дело срещу нея.

Поради гореизложеното, обжалваното определение следва да се потвърди като правилно.

Настоящото определение не подлежи на касационно обжалване, доколкото отказът на съда да конституира трето лице по реда на чл. 218 и чл. 219 ГПК не прегражда развитието на производството, тъй като третото лице не е главна страна в процеса и иск от или срещу него може да се предяви в отделно производство (така Опр. № 87/08.03.2011 г., по ч.гр.д. № 78/2011 г., на II г.о.; Опр. № 106/09.02.2010 г., по ч.т.д. № 874/2009 г., на II т.о.).

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Определение № 3156 от 18.10.2013 година на Окръжен съд - Варна по гр. д. № 2457/2011 г.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:            1.                

 

  2.