ОПРЕДЕЛЕНИЕ

34

_13_.01.2016 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _13_.01. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 04 по описа за 2016 година:

 

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.1, ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от ТД на НАП - Варна, срещу разпореждане № 10868/19.10.2015 г. по гр.д. 1652/2014 год. на ВОС, с което е върната въззивната жалба на НАП срещу постановеното по делото решение № 1434/17.07.2015 год., поради невнасяне в срок на определената от съда д.т. по жалбата.

В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно и следва да бъде отменено. Твърди се, че определената от съда такса е внесена навреме, а доказателства за това са представени с ЧЖ. Иска се отмяна на разпореждането.

Копие от ЧЖ е връчено на насрещните страни, които не са изразили ясно становище по основателността й.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е допустима и подадена в срок.

Производството пред ОС е по искове с правно основание чл. 108 ЗС, по които НАП е трето лице – помагач, във връзка с евентуални бъдещи регресни претенции за връщане на заплатени държавни такси и данъци при извършване на публична продан.

С постановеното по делото решение искът е уважен по отношение признаване на твърдяните права на собственост и е отхвърлен по отношение на искането за предаване на владението върху имота, при участието и на НАП като трето лице помагач.

Подадена е въззивна жалба от ТД на НАП Варна срещу постановеното решение, която е оставена без движение за внасяне на д.т. и съответно е върната поради неизпълнение на това вменено от съда задължение на страната.

Съставът на ВапС намира, че по подадената въззивна жалба НАП, като държавен орган, представляващ Държавата, не дължи д.т., доколкото защитава публично държавно вземане, а не частно такова, следователно по силата на чл. 84, т.1 ГПК д.т. не се дължат по подадената въззивна жалба.

 Предвид несъвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на ВОС, обжалваният акт следва да бъде отменен, а делото следва да се върне на ВОС за администриране на въззивната жалба.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 10868/19.10.2015 г. по гр.д. 1652/2014 год. на ВОС, с което е върната въззивната жалба на НАП срещу постановеното по делото решение № 1434/17.07.2015 год., И ВРЪЩА делото на ВОС за администриране на въззивната жалба.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

Настоящото частно дело да се докладва за съобразяве по възз.гр.д. 686/2015 год. на ВАпС, където е и приложено досието на делото на ВОС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: