ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№62

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   30.01.2017 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 4/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Г.Х.К. и Б.Б.К. чрез адв. С.Н. срещу определение № 233/28.10.2016 год по в.гр.д. № 186/2016 год на Окръжен съд Търговище. В частната жалба са изложени доводи относно правилата за определяне на местната компетентност на ЧСИ, респ. подсъдността по жалбите срещу неговите действия, според които компетентен да разгледа делото е Окръжен съд Разград, а не Окръжен съд Търговище. С оглед на това частният жалбоподател моли за отмяна на определението и постановяване на друго, с което делото да се изпрати на Окръжен съд Разград.

В постъпилия отговор от „Банка Пиреос България“ АД се изразява становище, че обжалваното определение е правилно, а частната жалба срещу него – неоснователна.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството по в.д. № 186/2016 год на ТОС е образувано по жалба от Г.Х.К. и Б.Б.К. чрез адв. С.Н. срещу разпределение на суми по изп.д. № 20169120401537 на ЧСИ Г. С. с рег.№ 912 на КЧСИ и район на действие Окръжен съд Разград.

С молба вх.№ 3907/28.10.2016 год процесуалният представител на частните жалбоподатели е повдигнал въпроса относно местната подсъдност по жалбата, считайки, че компетентен да се произнесе по нея е Окръжен съд Разград. По тази молба съдът се е произнесъл с определение, в което е посочил, че компетентен да разгледа спора е ОС Търговище. Именно това определение във връзка с подсъдността е предмет на обжалване в настоящото производство.

От представените по делото доказателства се установява, че изпълнителното дело срещу длъжниците Г.Х.К. и Б.Б.К. е било образувано първоначално под № 20148730400147 по описа на ЧСИ С. Г. с рег.№ 873 и район на действие ОС Търговище.

Със Заповед № СД-04-51 от 25.03.2016 и СД-04-57 от 11.04.2016 год на Министъра на правосъдието, архивът на ЧСИ С. Г. е прехвърлен на ЧСИ Георги Стоянов с рег.№ 912 и район на действие ОС Разград. От този момент нататък изпълнителните действия са продължени от приемащия съдебен изпълнител.

С прехвърляне и предаване на архива от един частен съдебен изпълнител на друг по реда на чл. 33 от ЗЧСИ не се разширява района на действие на приемащия ЧСИ, нито се променя местната подсъдност по жалбите срещу неговите действия. Цитираната норма урежда изключенията, при които съдебният изпълнител от даден район не може да упражнява дейността си и тя се възлага на друг от същия или съседен съдебен район. Това възлагане е ad hok и се отнася само до вече започнатите изпълнителни дела, без да рефлектира върху приложението на правилата, уредени в чл. 427 ал.1 от ГПК.

Разпоредбата на чл. 427 ал.2 от ГПК, на която частният жалбоподател се е позовал, е неприложима в случая. Тя урежда в диспозитивен порядък една възможност за взискателя да поиска от съдебния изпълнител по своя постоянен адрес налагане на запор или възбрана в отклонение от правилата по ал.1, след което изпълнителното дело се препраща на надлежния съдебен изпълнител. Надлежният съдебен изпълнител се определя според правилата на чл. 427 ал.1 от ГПК, а именно – в района, където се намират движимите или недвижими вещи, предмет на изпълнението. В случая това е съдебният изпълнител в района на Окръжен съд Търговище, чийто архив по реда на чл.33 от ЗЧСИ е поет от съдебен изпълнител от съседен район.

Съгласно чл. 436 ал.1 от ГПК жалбите се подават чрез съдебния изпълнител до окръжния съд по мястото на изпълнението, което се намира на територията на Търговищкия съдебен район.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че с обжалваното определение правилно е разрешен въпроса относно местната подсъдност на частната жалба с вх.№ 3815/21.10.2016 год срещу разпределението, изготвено на 21.09.2016 год по изп.д. № 20169120401537 на ЧСИ Г. С. с рег.№ 912 на КЧСИ и район на действие Окръжен съд Разград. Поради това определението следва да бъде потвърдено, а делото – изпратено на ТОС за произнасяне по съществото на жалбата.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 233/28.10.2016 год по в.гр.д. № 186/2016 год на Окръжен съд Търговище, който е компетентен да се произнесе по частната жалба с вх.№ 3815/21.10.2016 год, подадена от  Г.Х.К. и Б.Б.К. чрез адв. С.Н. срещу разпределението, изготвено на 21.09.2016 год по изп.д. № 20169120401537 на ЧСИ Г. С. с рег.№ 912 на КЧСИ и район на действие Окръжен съд Разград.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.