О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

3/04.01.2018

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 04. 01.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№4/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от И.Х.Д., малолетна, представлявана от своите роди -тели и законни представители Х.Д.Х. и Н.У.Ф., чрез процесуалния й представител адв.Н.Д., против разпореждане №10161/14.12. 2017г., постановено по гр.д.№1438/17г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без уважение молбата на И.Х.Д., малолетна, представлявана от своите родители и законни представители Х.Д.Х. и Н.У.Ф., за освобождаване от задължението за заплащането на разноски за възнаг -раждения за вещи лица за изготвяне на експертизи по гр.д.№1438/17г. по описа на ВОС, гр.о.В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се уважи молбата на страната за освобождаване от заплащане на депозити за вещи лица.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№1438/17г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по предя -вени от И.Х.Д., малолетна, представлявана от своите роди -тели и законни представители Х.Д.Х. и Н.У.Ф., про - тив „Златни Пясъци”АД, гр.Варна искове с пр.осн. чл.49 и чл.86 от ЗЗД за осъждане на ответника да й заплати сумата от 160 000лв., представляваща обезщетение за претърпените от ищцата неимуществени вреди, изразяващи се във физически и психични болки и страдания, вследствие от виновни действия и бездействия на служители на ответника по повод осигуряване на безопасното функциониране на хидромасажно съоръжение/джакузи/, находящо се в хотел „Адмирал”, к.к. „Златни пясъци”, ведно със законната лихва върху главницата от датата на увреждането - 25.02.2017г. до окончателното й изплащане.

В исковата молба е направено искане за освобождаване от заплащане на такси и разноски в производството на осн. чл.83, ал.2 от ГПК.С определение №2516/29.09. 2017г. първоинстанционният съд е уважил искането в частта му относно заплащане на държавна такса по предявения иск с пр.осн. чл.49 от ЗЗД и го е оставил без уважение в частта му относно освобождаване от заплащане на разноски в производ - ството.Определението в отхвърлителната му част не е обжалвано и е влязло в сила на 21.10.2017г.

С определение №3106/30.11.2017г., представляващо такова по чл.140 от ГПК, съдът е допуснал исканите от ищцата в исковата молба СМЕ, СПЕ и СТЕ, определил е депозит, съответно от 360лв. за първата експертиза и по 180лв. за втората и третата, като е дал на ищцата 5 дневен срок от уведомяването й за внасянето им. След получаване на определението на 07.12.2017г., с молба вх.№35246/13.12.2017г. ищцата е отправила отново искане за освобождаване от задължението й за запла -щане на разноски за възнаграждения за вещи лица по допуснатите експертизи поради липса на финансова възможност за заплащане на депозитите, като е посочила и, че нормата на чл.83, ал.2 от ГПК обхваща освобождаването кумулативно от такси и разноски.С обжалвания акт - разпореждане №10161/14.12.2017г. ВОС е посочил, че вече се е произнесъл по молбата на страната за освобождаване от разноски с определение от 29.09.2017г. и е отхвърлил същата, като понастоящем не са налице основания за произнасяне в различен смисъл.

Съдът приема, че по същество обжалваният акт, макар и без съществени мотиви и наименуван разпореждане, обективира отказа на първоинстанционния съд да уважи подадената от страната нова молба /с вх.№35246/13.12.2017г./ за освобож -даване от заплащане на разноски за възнаграждения за вещи лица по допуснатите в производството експертизи/с възникнало задължение за заплащане след влизане в сила на определение №2516/29.09.2017г./, съответно съставлява акт, подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция, частната жалба против който е подадена в срок, от легитимира страна и е допустима.Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Съгласно представените декларации за материално и гражданско състояние, подадени лично от Х.Д.Х. и Н.У.Ф. и от И.Х.Д. чрез законните й представители, както и видно от издадената от СВ-Димитровград справка по лице от 03.08.2017г. и изготвените справки от ТД на НАП-Варна и от ОД на МВР-Варна, сектор „Пътна полиция”, всички от м.09.2017г., И.Х.Д. не притежава движимо и недвижимо имущество, не получава доходи.Законните й представители/биващи и лицата, които следва да заплатят дължимите съдебни разноски/ притежават, както следва: Х.Д.Х. - 1/ УПИ VII-244 с площ от 839, 54 кв.м., находящ се в с.Долно Белево, община Димитровград; 2/ УПИ VI-244 с площ от 1 035, 92 кв.м., находящ се в с.Долно Белево, община Димитровград, ведно  с изградената в него жилищна сграда с площ от 60 кв.м.; 3/ УПИ I-293 с площ от 467, 92 кв.м., находящ се в с.Долно Белево, община Димитровград, ведно с изградената в него жилищна сграда с площ от 48 кв.м.; 4/ л.а. „Ланд ровер”, ДК №ТХ5984АК, дата на първа регистрация 2006г., при -добит 2016г.; Н.У.Ф. не притежава недвижими имоти, притежава: 1/ л.а. „Ровър 25”, ДК №В7717РТ, дата на първа регистрация 2002г., придобит 2017г.; 2/ л.а. „Хонда сивик”, ДК №В8138ВН, дата на първа регистрация 1996г., придобит 2017г.Х.Д. е с регистриран трудов договор с основно месечно трудово възнаграждение в размер на 460лв., а Н.Ф. за периода от 29.02.2016г. до 11.08.2017г. с регистриран трудов договор с възнаграждение в размер на 1 403, 24лв., а от 14.09.2017г. с такова в размер на 885лв.Двамата издържат единственото си и ненавършило пълнолетие дете И.Д..

Според формираната трайна задължителна съдебна практика преценката на съда за материалното състояние на страната не може да бъде извършвана въз основа на предположение за възможността на лицето да полага труд и да реализира доходи от това, както и от възможността евентуално в бъдещ момент да реализира доходи от притежаваното от него имущество или да реализира в бъдеще приходи от осъщес -твявана търговска дейност, т.к. преценката следва да бъде извършвана с оглед мате- риалното състояние на лицето към датата на подаване на молбата с пр.осн. чл.83, ал.2 от ГПК.Имущественото състояние на лицето, обаче не може да не бъде съобра -зявано след като е въздигнато от законодателя като критерий по чл.83, ал.2, т.2 от ГПК - да се приеме противното би означавало, че във всеки случай, когато страната не разполага с преки парични вземания, същата е материално затруднено лице и следва винаги да бъде освобождавано от такси и разноски, без оглед другите мате -риални активи, които притежава в патримониума си.

При съвкупния анализ на така установеното материално състояние на страната и членовете на семейството й, съпоставено от една страна с дължимите разноски за вещи лица в размер на 720лв. и от друга с вложените от законодателя социални съображения за подпомагане на материално затруднени страни по делата в нормата на чл.83, ал.2 от ГПК, съдът приема, че не са налице предвидените в същата пред -поставки за освобождаването на жалбоподателката от заплащането на разноски. Видно е, че семейството реализира месечен доход в размер от около и над 1 500лв. /съгласно посочения в справките по месеци осигурителен доход/, формиран от трудови възнаграждения.Не се твърди заплащане на наем за обитавано жилище, съответно и разноски за такъв.Притежават се три поземлени имота, два от които застроени с жилищни сгради/без данни за обременяването им с възбрани и ипотеки/. Притежават се и три леки автомобила.Предвид горното и не би могло да се приеме наличието на такива материални затруднения, водещи до невъзможност от запла -щане на определените депозити за вещи лица.Подадената молба е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Предвид съвпадане крайните изводи на настоящата инстанция с тези на първо - инстанционния съд, обжалваното разпореждане/по характер определение/ следва да бъде потвърдено. 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №10161/14.12.2017г., постановено по гр.д.№1438/ 17г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без уважение молбата на И.Х.Д., малолетна, представлявана от своите родители и законни представители Х.Д.Х. и Н.У.Ф., за освобождаване от задължението за заплащането на разноски за възнаграждения за вещи лица за изготвяне на експертизи по гр.д.№1438/17г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховен касационен съд при условията на чл.280, ал.1 и ал.2 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: