О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

51

 

гр.Варна,    24  .01.2019 г.

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на двадесет и четвърти януари, две хиляди и деветнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                         

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 40 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по реда на чл.255 от ГПК по молба за определяне на срок при бавност по ч.гр.д.№ 2642/2018 г. на ВОС, подадена от Н.А.Д. ***.   

Към молбата е приложено становище по чл.255, ал.2 от ГПК на съдията-докладчик по делото.

След като прецени доказателствата по делото, съдът приема следното:

От приложеното ч.гр.д.№ 2642/2018 г. на ВОС се установява, че съдът е постановил съдебен акт – определение № 3199/6.12.2018 г., подлежащо на обжалване пред ВКС на РБ.

С разпореждане № 176/8.01.2019 г. съдът е оставил без движение подадената частна касационна жалба вх.№ 175/3.01.2019 г. с указания за отстраняване на констатираните в нея нередовности, което разпореждане е връчено на страната 14.01.2019 г. До настоящия момент нередовностите не са отстранени.

Настоящата инстанция намира, че от процесуално поведение на молителя зависи бързината, с която делото ще бъде изпратено на ВКС по компетентност.

Не е констатирано забавяне на делото поради допуснати от съда нарушения. Движението на делото е при спазване на сроковете по ГПК и съблюдаване на процесуалните права на страните, поради което молбата по чл.255 от ГПК е неоснователна.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                                  О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№ 1973/21.01.2019 г. по чл.255 от ГПК, подадена по ч.гр.д.№ 2642/18 г. на ВОС от Н.А.Д. ***.

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                        АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ: