ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№472

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   02.08.2018 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

         ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

   МАРИЯ МАРИНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 400/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от К.И.Б. срещу определение № 180/18.06.2018 год по гр.д. № 81/2018 год на Окръжен съд Силистра в частта, с която е отхвърлена молбата му за освобождаване от заплащане на държавни такси и разноски по делото. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че жалбата е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С молба вх.№ 1480/25.04.2018 год ищецът е поискал да бъде освободен от заплащане на държавни такси и разноски по делото, като е приложил доказателства за своето имуществено и здравословно състояние. От тях се установява, че с експертно решение № 52/06.01.2017 год на ТЕЛК на същия е определен 96% нетрудостопобност поради общо заболяване, а с решение № 9/прот.№ 58214/08.06.2017 год на ТП на НОИ София му е определена лична пенсия за инвалидност в размер на 207 лв. От приложеното към частната жалба решение по гр.д. № 3089/2005 годна СГС се установява, че е признато за установено по отношение на него, че недвижимият имот в гр.София, ул.“Д. Ц.“ № 59-63, вх.Д, ап.12 е индивидуална собственост на Т. Цв.Б..

При изясняването на тези факти, както и  декларираното обстоятелство, че ЕТ „К. Ф.– К.Б.“ е заличен през 2016 год след проведено производство по несъстоятелност, следва да се приеме, че ищецът не разполага с достатъчно средства за заплащане на държавната такса по иска. Налице е основание по чл. 83 ал.2 от ГПК за освобождаването му от такси и разноски, поради което обжалваното определение следва да бъде отменено.

С оглед на това частният жалбоподател не дължи държавна такса и в настоящото производство, и въпреки че такава не е била предварително внесена, не може да се приложи разпоредбата на чл. 77 от ГПК за принудителното й събиране.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 180/18.06.2018 год по гр.д. № 81/2018 год на Окръжен съд Силистра в частта, с която е отменено определение № 112/27.04.2018 год и е отхвърлена молба вх.№ 1480/25.04.2018 год за освобождаване от заплащане на държавни такси и разноски по делото, като вместо него

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И:

 

ОСВОБОЖДАВА К.И.Б. с ЕГН ********** от заплащане на държавна такса и разноски по гр.д. № 81/2018 год та Окръжен съд Силистра, г.о.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.