Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                  №  170/04.11.2013 година, гр.Варна

 

                                       В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в открито заседание на девети октомври две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                          ИВАН ЛЕЩЕВ

 

При участието на секретаря В.Т., сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.гр.д.№ 401 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.258 от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на В.В.К., гражданин на Руската федерация, срещу решение № 1271/13.06.2013 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 2148/2012 година, с което, след като е обявен за окончателен сключения с „Болкан инвестмънд енд ланд” ЕООД гр.Варна предварителен договор за продажба на ап.№ С-12 на четвърти етаж, построен в жилищна сграда в УПИ № 648 по плана на к.к.”Чайка” гр.Варна, е осъден да заплати на дружеството и последната вноска в размер на 11735.00 евро от договорената цена, макар ,че сградата е изпълнена само до груб строеж-изготвен е акт обр.14. Правят се оплаквания за неправилност на обжалваното решение и се иска от апелативната инстанция да го отмени само в тази част, тъй-като дружеството-ответник не е изпълнило задължението си да завърши сградата до степен на въвеждане в експлоатация.

Насрещната страна – въззиваемото дружество, не е изразило становище по въззивната жалба.

Въззивната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното решение, а по съществото на спора приема следното:

Първоинстанционният съд правилно е установил фактическата обстановка по спора, която въззивният съд възприема изцяло, направил е законосъобразни правни изводи от нея, но в частта на обвързване на обявяването на предварителния договор за окончателен с изпълнение на още не изискуемо за купувача-жалбоподателя задължение да  плати последната парична вноска, която е за степен на завършване изготвяне на акт обр.15 и въвеждане в експлоатация на обект, е приложил неправилно материалния закон и поради това въззивната жалба се явява основателна, а обжалваното решение следва да се отмени.

 Както с оглед на събраните по делото категорични писмени доказателства от първата съдебна инстанция, така и с оглед на процесуалното поведение на страните пред въззивния съд следва да се приеме за безспорно, че задължението на въззивника да заплати последната вноска от 11735.00 евро възниква едва в момента на десет дни преди издаване на акт обр.15 (виж чл.2 от анекса от 01.09.2009 година-л.35-36 от делото на ВОС). Такъв акт не е издаден нито към момента на завеждане на делото, нито към настоящия момент и това не е оспорено от дружеството. Следователно, ВОС неправилно е осъдил въззивника да изпълни (да плати) преди настъпване на изискуемостта за процесната вноска и поради това решението му в тази част е порочно и следва да се отмени, включително и за предупреждението ,че при неизпълнение решението ще бъде обезсилено. С оглед на спецификата на случая (иск по чл.19, ал.3 от ЗЗД), при отмяната на тази част от решението, апелативната инстанция не постановява заместващ диспозитив, както е в другите случаи на отмяна.

При този изход на делото на въззивника не се присъждат разноски, тъй-като такова искане не е направено пред въззивния съд, нито е представен списък на разноските.

Водим от горното, ВАпС

 

                                                       Р   Е   Ш   И :

 

 

ОТМЕНЯ решение № 1271/13.06.2013 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 2148/2012 година в частта, в която обявяването на предварителния договор  за продажба на ап.№ С-12, находящ се на четвъртия етаж от жилищната сграда, построена в УПИ № 648 по плана на к.к.”Чайка” гр.Варна, подписан между страните по делото, е обявен за окончателен „при условие, че в двуседмичен срок от влизане в сила на решението В.В.К. заплати на „Болкан инвестмънд енд ланд” ЕООД гр.Варна  остатъка от продажната цена в размер на 11735.00 евро, като предупреждава ищеца,че ако в срока не изпълни задължението си първоинстанционния съд, по искане на ответника, обезсилва решението си на основание чл.362, ал.2 от ГПК”.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните при условията на чл.280 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.