ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

475

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   17.08. 2017 година                    в състав :

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 401/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба вх.№ 4897/16.08.2017 год от „П.България“ АД чрез процесуалния му представител адв. П.Б. ***, срещу определение № 188/13.06.2017 год по в.гр.д. № 144/2017 год на Окръжен съд Шумен, с което е прекратено производството по делото и същото е изпратено на първоинстанционния Шуменски районен съд за извършване на съдопроизводствените действия по чл. 262 ал.2 т.1 вр. чл. 259 ал.1 вр. чл. 315 ал.2 от ГПК. По съображения за незаконосъобразност на определението, въззивникът моли за неговата отмяна и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Отговор на частната жалба не е постъпил.

След запознаване с делото съдът констатира следното:

Производството по в.гр.д. № 144/2017 год на ШОС е образувано по въззивна жалба от „Пуратос България“ АД срещу решение № 94/14.02.2017 год по гр.д. № 2641/2016 год на Районен съд Шумен.

С обжалваното определение съставът на Окръжен съд Шумен е констатирал, че производството по делото е по реда на глава 25, част трета от ГПК – „Бързо производство“. Първоинстанционният съд при администрирането на въззивната жалба срещу постановения по делото съдебен акт не е съобразил разпоредбата на чл. 315 ал.2 от ГПК, поради което и с атакуваното определение Окръжен съд Шумен е върнал делото за изпълнение на посочената процедура.

Това определение, макар да съдържа прекратителен диспозитив, не прегражда хода на делото,  напротив – съдържа указания към първоинстанционния съд във връзка с правилното администриране на подадената въззивна жалба.

Съгласно чл. 274 ал.1 от ГПК срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби, когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото, или когато е изрично посочено в закона. В случая такива разпоредби липсват.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че частната жалба е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба вх.№ 4897/16.08.2017 год от „Пуратос България“ АД чрез процесуалния му представител адв. П.Б. ***, срещу определение № 188/13.06.2017 год по в.гр.д. № 144/2017 год на Окръжен съд Шумен.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.