ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№471

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 02.08.2018 година                       в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

  МАРИЯ МАРИНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 401/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба вх. № 4775/01.08.2018 год от К.И.Б. срещу определение № 177/14.06.2018 год по гр.д. № 116/2018 год на Окръжен съд Силистра,с което е отхвърлена молба вх.№ 1152/08.04.2016 год за освобождаване от държавна такса и за предоставяне на правна помощ по делото. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С молба вх.№ 2030/14.06.2018 год ищецът е поискал да бъде освободен от заплащане на държавна такса и разноски по делото, както и да му бъде предоставена правна помощ. Приложил е декларация за семейното и имуществено си състояние, от която се установява, че получава пенсия по инвалидност в размер на 230 лв, считано от месец октомври 2017 год, а ЕТ „К. Ф. – К.Б.“ е заличен през 2016 год след проведено производство по несъстоятелност. От приложеното към частната жалба решение по гр.д. № 3089/2005 годна СГС се установява, че е признато за установено по отношение на него, че недвижимият имот в гр.София, ул.“Д. Ц.“ № 59-63, вх.Д, ап.12 е индивидуална собственост на Татяна Цветанова Божкова.

При изясняването на тези факти следва да се приеме, че ищецът не разполага с достатъчно средства за заплащане на държавната такса по иска. Налице е основание по чл. 83 ал.2 от ГПК за освобождаването му от такси и разноски. Изпълнени са и критериите, при които се предоставя правна помощ по чл. 23 ал.3 от ЗПП, поради което обжалваното определение следва да бъде отменено, като ищецът бъде освободен от заплащане на държавна такса и разноски по делото, както и да му бъде предоставена правна помощ до приключване на спора с окончателен съдебен акт.

С оглед на това частният жалбоподател не дължи държавна такса и в настоящото производство, и въпреки че такава не е била предварително внесена, не може да се приложи разпоредбата на чл. 77 от ГПК за принудителното й събиране.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ срещу определение № 177/14.06.2018 год по гр.д. № 116/2018 год на Окръжен съд Силистра в частта, с която е отхвърлена молба вх.№ 2030/14.06.2018 год (неправилно посочена като молба вх.№ 1152/08.04.2016 год) и вместо него

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И:

 

ОСВОБОЖДАВА К.И.Б. с ЕГН ********** от заплащане на държавна такса и разноски по гр.д. № 116/2018 год та Окръжен съд Силистра, г.о.

ПРЕДОСТАВЯ на К.И.Б. с ЕГН ********** правна помощ, изразяваща се в процесуално представителство и защита по гр.д. № 116/2018 год на Окръжен съд Силистра до свършването му пред всички инстанции.

УКАЗВА на първоинстанционния съд след връщане на делото да предприеме необходимите действия за определяне на адвокат, който да осъществи предоставената на ищеца правна помощ.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.