ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 478/18.08.2017г.

 

                                                

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 18.08.2017 г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: Маринела Дончева

       Членове: Петя Петрова     

                 Женя Димитрова                               

 

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 402 по описа на Апелативен съд Варна за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по частна жалба вх.№ 3003 от 03.07.2017 г. на „Пуратос България“ АД, подадена чрез адв. П.Б. ***, срещу определение № 187/12.06.2017 год по в.гр.д. №143/2017 год на Окръжен съд Шумен, с което е прекратено производството по делото и същото е изпратено на първоинстанционния Шуменски районен съд за извършване на съдопроизводствените действия по чл. 262 ал.2 т.1 вр. чл. 259 ал.1 вр. чл. 315 ал.2 от ГПК. По съображения за незаконосъобразност на определението, въззивникът моли за неговата отмяна и връщане на делото на окръжния съд за разглеждане на жалбата.

Насрещната страна не е подала отговор на жалбата.

        Съдът, след като се запозна с документите по делото, намира частната жалба за недопустима по следните съображения:

С обжалваното определение окръжният съд след като приел, че при повторното изпращане на делото, първоинстанционният съд не е изпълнил задълженията си по чл. 262, ал.2, т.1, вр. чл. 259, ал.1, вр. чл. 315, ал.2 ГПК и не е обективирал преценката си относно спазването на срока за подаване на въззивна жалба в нарочен акт, е прекратил производството по в.гр.д. № 143/2017 г. и върнал делото и жалбата на районния съд за извършване на съдопроизводствени действия по чл. 262, ал.2, вр. чл. 259, ал.1, вр. чл. 315, ал.2 ГПК. Това определение, макар да съдържа прекратителен диспозитив, не прегражда хода на делото, а има администриращ характер предвид дадените указания на районния съд за изпълнение процудурата по чл. 262, ал.2, т.1 от ГПК. Същото не попада нито в хипотезатата на чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК, защото не е преграждащо, нито в хипотезата на чл. 274, ал.1, т.2 от ГПК, защото не е изрично посочено като подлежащо на обжалване в закона.

Затова, предвид изложеното, частната жалба като процесуално недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното по нея производство пред настоящата инстанция следва да бъде прекратено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба вх.№ 3003 от 03.07.2017 г. на „Пуратос България“ АД, подадена чрез адв. П.Б. ***, срещу определение № 187/12.06.2017 год по в.гр.д. №143/2017 год на Окръжен съд Шумен и ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 402 по описа на Апелативен съд Варна за 2017 г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: