ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

499

 

Гр.Варна,  15.08.08.2018 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 15.08.2018 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Диана Джамбазова

                       Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 402 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1 и сл. ГПК и е образувано по частна жалба на К.И.Б. против разпореждане № 519 от 21.06.2018 г., постановено по гр.д. № 105/2018 г. по описа на Разградския окръжен съд, с което на осн. чл. 129, ал.3 ГПК е върната исковата му молба, оставени са без разглеждане молбите му за предоставяне на правна помощ за процесуално представителство и за освобождаване от държавна такса и разноски и е прекратено производството по делото. Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на обжалваното определение - постановено в нарушение на закона и необосновано, като е настоявал за отмяната му и за връщане на делото на друг състав на окръжния съд за продължаване на производството по делото.

Частната жалба е депозирана в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, редовна е (жалбоподателят е освободен от заплащането на държавна такса) и допустима, а разгледана по същество – тя е неоснователна по следните съображения:

Исковата молба на К.И.Б., по която е било образувано пред окръжен съд – Разград гражданско дело № 105/2018 г. е била нередовна. Със същата ищецът е претендирал от ответника С. П. Ц. заплащане на обезщетения за имуществени вреди в размер на сумата от 146 лв. – платени суми по изпълнително дело и на сумата от 9 000 000 лв.- обезщетение за неимуществени вреди на осн. чл.45 от ЗЗД.

С разпореждане № 381 от 15.05.2018 г. съдът като е констатирал, че исковата молба е нередовна е оставил същата без движение с указания до ищеца в едноседмичен срок от съобщението „да изложи обстоятелствата, на които се основава иска за претендираното от него обезщетение за причинени неимуществени вреди, като конкретизира на какво основание се претендира тази сума, какви са корупционните действия, в какво се изразява и кога е осъществен корупционния натиск оказан от ответника над съдия Кандилова за издаване заповед за изпълнение по гр.д. № 15670/2017 г. по описа на СРС, какъв период обхваща претенцията на ищеца за търпени неимуществени вреди, точно изложение на петитума, съобразно дадените по-горе указания“ и „ да заплати държавна такса в размер на 36 000 лв. за иска за неимуществени вреди и 50 лв. за иска за имуществени вреди и да приложи доказателства за плащането й“. С депозираната в срока молба вх.№ 2431 от 14.06.2018 г. ищецът е посочил, че ответникът заема длъжността юрисконсулт в отдел „съдебни вземания“ към „Топлофикация София“ ЕАД, а виновното му неправомерно поведение, с което го е увредил се състои „в склоняването на съдия Кандилова да издаде изпълнителния лист над четири години след като процедурата по заповедното производство е приключила“. Със същата молба е поискал на осн. чл. 83, ал.2 от ГПК да бъде освободен от внасяне на държавна такса и разноски по делото и да му бъде предоставена правна помощ, изразяваща се в процесуално представителство.

С обжалваното разпореждане (с характер на определение), окръжният съд е преценил, че с подадената на 14.06.2018 г. молба, ищецът не е поправил нередовностите на исковата си молба по указанията, касаещи изложение на  обстоятелствата и петитума и затова тя следва се върне. Искането за предоставяне на правна помощ е приел за недопустимо, „защото дори то да бъде уважено не би било в полза на ищеца и според чл. 24, т.1 от ЗПП е неоправдано назначаването на правна помощ за действие, което вече не може да бъде изпълнено“. По същите съображения, съдът е приел и че не следва да разглежда молбата за освобождаване на ищеца от заплащане на държавна такса и разноски по делото.

Доколкото молбата на К.Б. за предоставяне на правна помощ е била подадена в срока за поправяне на нередовностите на исковата молба и този срок не е изтекъл, ищецът има интерес от предоставянето на такава помощ чрез назначаване на адвокат именно във връзка с извършване на процесуалното действие по отстраняване на недостатъците в исковата молба, като освен това този срок може да бъде продължаван. Затова, в случая молбата за предоставяне на правна помощ е подлежала на разглеждане от окръжния съд преди произнасянето му по въпроса за отстраняване на нередовностите на исковата молба и връщането на същата. По изложените съображения, на разглеждане е подлежала и молбата на ищеца за освобождаване от държавна такса и разноски по делото, като тя е допустима. Преценката по чл. 129, ал.3 от ГПК е обусловена от произнасянето по молбите по чл. 95 ГПК и чл. 83, ал.2 ГПК и е последваща. При това положение, като постановяващо различен резултат, обжалваното разпореждане (с характер на определение), следва да бъде изцяло отменено и делото – върнато на окръжния съд за продължаване на производството по делото от действието по разглеждане на молбата на ищеца за предоставяне на правна помощ чрез назначаване на адвокат за процесуално представителство.

Предвид горното, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 519 от 21.06.2018 г., постановено по гр.д. № 105/2018 г. по описа на Разградския окръжен съд и ВРЪЩА делото на Разградския окръжен съд за продължаване на производството от действието по разглеждане на молбата на ищеца за предоставяне на правна помощ чрез назначаване на адвокат за процесуално представителство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: