ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№534./28.08.2019г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:   МАРИЯ МАРИНОВА

                                                                                               РОСИЦА СТАНЧЕВА                                                                                                            

като разгледа докладваното от съдия Р. Станчева

въззивно ч. гр. дело № 402/2019г.,

за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е по реда на чл.274, ал.1 и сл. ГПК.

            Образувано е по частна жалба на С.В.Т., ЕГН ********** против определение № 1729/07.06.2019г. на ОС-Варна, постановено по гр.д. № 2612/2018г., с което е оставена без уважение молбата й за встъпване в производството като трето лице-помагач на страната на ищците.

            В жалбата се навеждат аргументи за неправилност на постановеното определение. Излагат се подробни хронологични доводи по същество на предявените искове. Сочи, че има интерес от встъпване в производството, обоснован с твърдения за постановяване на правилен съдебен акт и подпомагане на ищците при понасяне на доказателствената тежест. Иска се от настоящата инстанция да отмени атакувания съдебен акт.

            Частната жалба е депозирана в срок, от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, по арг. от чл. 220 ГПК, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

            Производството по гр.д. № 2612/2018г. по описа на ОС-Варна първоначално е образувано по предявени от С.В.Т., В. Т. Т. и Н. . Т. против А. В.С. и впоследствие конституирания необходим другар – С. Н.В. искове за собственост /положителен установителен за признаване правото на собственост в полза на В.Т. и Н.Т. върху недвижим имот, представляващ кафе-сладкарница с площ от 85,64 кв.м., а в условията на евентуалност да се отрече правото на собственост на ответниците върху същия обект/.

С определение от 15.03.2019г. ОС-Варна е прекратил производството по делото по отношение на ищцата С.Т.. Същото е потвърдено по реда на инстанционния контрол от ВАпС с определение по в.ч.гр.д. №  171/2019г., последното недопуснато до касационно обжалване.

След влизане в сила на прекратителното определение, в срока по чл.218  ГПК /още преди връчване на препис от исковата молба на ответниците/, жалбоподателката С.Т. е направила искане за встъпване като трето лице-помагач на страната на ищците, основавайки това искане на твърдения за знание на фактическите обстоятелства по спора и желание за подпомагане на ищците в производството. По повод на това искане е постановено и обжалваното пред настоящата инстанция определение.

Изхождайки от предмета на спора, в частност въведеното от ищците придобивно основание и изложените в молбата по чл.218 ГПК доводи, настоящият състав намира направения от ОС - Варна извод за липса на правен интерес от встъпването на жалбоподателката като помагач на страната за ищците за законосъобразен.

Встъпването на трето лице-помагач в процеса се допуска в случаите когато встъпилото лице има интерес от постановяване на изгодно за подпомаганата страна решение, за да препятства евентуални претенции на последната спрямо него, както и да може да противопостави СПН на постановеното благоприятно за подпомаганата страна решение на насрещната страна. Това не е самоцел, а е обусловено от наличието на евентуални регресни права, които ищците биха имали срещу третото лице, в каквато насока липсват твърдения в молбата, респ. хипотеза на разпростиране на СПН на решението по спора и спрямо жалбоподателката, каквато също не е налице. Наведените от нея доводи за подпомагане на ищците в доказателствената тежест по повод постановяване на правилен съдебен акт по същество на спора, доколкото същата има знание за фактите, не могат да обусловят наличие на предпоставките по чл.218 ГПК за встъпване в производството.

С оглед на горното, обжалваното пред настоящата инстанция определение следва да бъде потвърдено, поради което и съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

            ПОТВЪРЖДАВА определение № 1729/07.06.2019г. на ОС-Варна, постановено по гр.д. № 2612/2018г.

           

Определението не подлежи на касационно обжалване /в т.см. т.9 от ТР № 1/2013г., ОСГТК на ВКС/.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                          2.