Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                № 207/13.12.2013 година, гр.Варна

 

                                        В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на десети декември две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                                        ИВАН ЛЕЩЕВ

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.гр.д.№ 403 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.250 от ГПК.

Подадена е молба от процесуалният представител на „Вива” ООД гр.Силистра адв.Д.К. ***, с която е поискал да се допълни постановеното по делото решение № 184/21.11.2013 година, като се произнесе въззивният съд по възражението му за прихващане на насрещни задължения между главните страни, доколкото с това решение са установени такива.

Насрещната страна „Стил дизайн 08” ООД гр.София, в качеството си на помагач на главния ищец и цедент В.П.В., е изразила становище за неоснователност на молбата.

Другата насрещна страна по молбата главният ищец В.П.В. ***, Силистренска област не е изразил становище по молбата.

Молбата е процесуално допустима, тъй-като няма произнасяне по това искане от въззивния съд, но разгледана по същество е неоснователна, тъй-като:.

От една страна, видно от първоначално постановеното  решение по делото, сумата по главния иск в размер на 86500.00 лева е присъдена не в полза на първоначалния ищец - В.П.В., а на цесионера - негов помагач в процеса „Стил дизайн 08” ООД , а сумата по насрещния иск на Вива ООД в размер общо на 41000.00 лева е присъдена в тежест на В.П.В.. Следователно, не е налице формалното изискване на чл.103 ал.1 от ЗЗД за идентичност на насрещно задължените лица. В този смисъл са и мотивите на СОС да не извърши прихващане по неговото решение.

От друга страна обаче, към днешна дата, за присъдените с въззивното решение суми вече са издадени по надлежния ред поисканите от страните изпълнителни листове за присъдените главници и лихви в полза на „Стил дизайн 08” ООД срещу „Вива” ООД за сумата 86500.00 лева, съответно в полза на „Вива” ООД срещу В.П.В.. Това означава , че с уважаване на молбата на „Вива” ООД за издаване на изп.лист срещу В.П.В., по подразбиране следва да се приеме, че молбата за произнасяне по искането за прихващане не се поддържа.

По изложените съображения въззивният съд приема, че няма основание в тази на фаза на исковото производство при горните обстоятелства да се извършва прихващане, поради което молбата следва да се остави без уважение. Освен за еднородни или заместими вещи, които да са ликвидни (безспорни) и изискуеми (с настъпил падеж), вземанията трябва да са насрещни (между същите лица).

Прихващането може да се извърши винаги във фазата на изпълнението, за което страните не са ограничени.

Водим от горното, ВАпС

 

                                                        Р   Е   Ш   И :

 

ОСТАВЯ без уважение искането на „Вива”ООД гр.Силистра да се извърши прихващане между присъдените с първоначалното решение вземания на Вива” ООД гр. Силистра срещу В.П.В. ***, Силистренска област за 41000.00 лева и вземането на „Стил дизайн 08” ООД гр.София срещу „Вива” ООД гр.Силистра за 86500.00 лева до размера на по-малкото от тях.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните при условията на чл.280 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ:1.                           2.