ОПРЕДЕЛЕНИЕ

526

13.09.2017 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 13.09. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.403 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от К.П.Б. ***, срещу разпореждане № 5013/05.06.2017 год. на ОС Варна по Ч.гр.д. 736/2016 год., с което му е върната като недопустима жалба вх.№ 15712/01.06.2017 год. срещу определение № 1244/16.05.2016 год. по същото дело. В жалбата се твърди, че разпореждането е нищожен акт, постановен от един съдия, вместо от въззивен състав, както и че не е коментирано основанието по чл. 281 ГПК и нищожността на определението, тъй като съдия Б. няма право да председателства съдебен състав.

Насрещната страна Прокуратурата на РБ, е изразила становище за неоснователност на жалбата, тъй като с върнатата жалба се атакува акт, който не подлежи на обжалване.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Посоченото в ЧЖ разпореждане, което се обжалва, е за връщане на жалба срещу определение по същото дело, ПОСТАНОВЕНО в производство по чл. 248, ал.1 ГПК, за изменение на постановеното по делото определение, с което: 1. е потвърдено определение на ВРС, с което е оставено без уважение искането на Б. за изменение на решение в частта за разноските чрез присъждане на разноски за заплатена д.т. и адвокатско възнаграждение в размер на 350 лв., като ищецът е осъден да заплати на Прокуратурата 300 лв. разноски; 2. И с което е осъден Б. да заплати на Прокуратурата още 300 лв. разноски за делото пред ОС. В първото определение е посочено, че то не подлежи на обжалване предвид цената на иска – 27,27 лв. Във второто определение по чл. 248, ал.1 ГПК е посочено същото, на осн. чл. 248 , ал.3, изр.2 ГПК.

Г-н Б. е подал молба за изменение на определението от 16.05.2016 год. в частта за разноските, като е поискал да не се присъждат разноски за юрисконсултско възнаграждение в полза на Прокуратурата, тъй като не е доказано извършването им. С определение от 09.08.2016 год. тази негова молба е оставена без уважение.

На 25.04.2017 год. г-н Б. е подал върнатата жалба, която е оставена без движение, като са му дадени указания в едноседмичен срок да уточни кой акт обжалва. В срок г-н Б. е подал уточнение, в което е заявил, че атакува определение № 1244/16.05.2016 год.

С разпореждане от 05.06.2017 год. съдия Д. е върнала жалбата, тъй като е подадена срещу акт, неподлежащ на обжалване.

В случая е подадена жалба срещу необжалваем съдебен акт и тя подлежи на връщане.

ОС в производството по връщане на жалбата може да се произнесе с разпореждане на съдията – докладчик, доколкото се администрира жалба до горната инстанция и не е необходимо да се произнася в състав. Съдия Б. по делото не е участвала. Постановеният акт е валиден, а не нищожен. По недопустима жалба не се дължи разглеждане на основанията за обжалване. Ето защо всички изложени в жалбата съображения са несъстоятелни.

Обжалваният акт следва да бъде потвърден, предвид липсатa на отменителни основания.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 5013/05.06.2017 год. на ОС Варна по ч.гр.д. 736/2016 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: