ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

567/02.09.2015г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   02.09.2015г.  в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 404/2015  по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от „Офис мениджмънт” ООД гр.Варна чрез процесуалния му представител адв. В.С. от Адвокатско дружество „С. и съдружници”, срещу разпореждане № 4371/27.04.2015 год по в.гр.д. № 869/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о. По съображения за незаконосъобразност на разпореждането, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на първоинстанционния съд за администриране на жалбата срещу решение № 717/15.04.2015 год по в.гр.д. № 869/2015 год на Окръжен съд Варна.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството по в.гр.д. № 869/2015 год на Окръжен съд Варна е образувано по жалба от „Офис мениджмънт” ООД гр.Варна срещу протокол от 05.12.2014 год, предявен на 13.12.2014 год, за предварително разпределение на суми, събрани по изп.д. № 20118080400251 на ЧСИ Захари Димитров.

Съгласно изричния текст на чл. 463 ал.2 от ГПК решението на окръжния съд по разпределението подлежи на обжалване пред апелативния съд, а жалбата се разглежда по реда на чл. 274 от ГПК.

Наличието на специален ред за обжалване на решенията по разпределението изключва общото правило на чл. 437 ал.4 от ГПК, което неправилно е било приложено от първоинстанционния съд. Поради това обжалваното разпореждане, с което частната жалба е била върната, следва да бъде отменено, а делото – върнато на същия съд за предприемане на действията по администрирането й.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 4371/27.04.2015 год по в.гр.д. № 869/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о.

ВРЪЩА делото на същия съд за администриране на частната жалба на „Офис мениджмънт” ООД чрез адв. С. с вх.№ 12698/23.04.2015 год срещу решение № 717/15.04.2015 год по в.гр.д. № 869/2015 год на Окръжен съд Варна.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.