ОПРЕДЕЛЕНИЕ

473

_03_.08.2018 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _03_.08. през две хиляди и осемнадесетата година в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

МАРИЯ МАРИНОВА;

 

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.404 по описа за 2018 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от П.М.А., срещу определение № 1535/18.06.2018 год. на ОС Варна по в.гр.д. 1124/2018 год., с което е прекратено производството по подадената от нея жалба срещу действията по прекратяване от ДСИ при РС Варна на изп.д. 20043110400351 и по отмяна на наложените обезпечения. Твърди се, че г-жа А. е легитимирана да обжалва прекратяването на изпълнителното производство. Твърди се, че има несъбрани суми. Твърди се, че задълженията на Ю.П. към детето Х. са били покривани от майката, която е и титуляр по изпълнителните листи, по които е образувано производство. Иска се отмяна на определението и произнасяне по същество на жалбата от ОС.

Постъпил е писмен отговор от насрещната страна –  длъжникът в изпълнителния процес Ю. П. и от взискателля – навършилата пълнолетие Х.Х.. Жалбата е оспорена.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Пред ОС делото е образувано по жалба на г-жаАтанасова срещу прекратяването на посоченото изпълнително дело, образувано по нейна молба срещу Ю. п. за изплащане на издръжка в полза на детето Х..

В жалбата пред ОС се твърди, че г-жа А. е образувала делото за издръжка през 2004г., в качеството й на майка и законен представител на Х.Х., която тогава е била на 4 години. През м.10.2016г. е бил продаден имот на длъжника и по делото  постъпила сумата от 462.00лв., а през м.10.2016г. той превел сумата от 120.00лв. Това са единствените суми, събрана от ДСИ за издръжката на детето. Така смята, че бащата е останал задължен за сумата от 21390.00лв., ведно с натрупаната законна лихва и такси, които ДСИ не  начислил и събрал. Делото е прекратено по искане на Х.Х. от 12.01.2018г., когато е навършила пълнолетие. Самата пълнолетна дъщеря на жалбоподателката е помолила ДСИ да не бъде съобщавано прекратяването от 15.02.2018г. на майка й. Когато узнала за прекратяването, г-жа А. подала жалба чрез ДСИ № 9042/02.04.2018г. ДСИ обаче оставил без уважение жалбата й, като не я изпратил на ВОС.

В писмени възражения срещу така депозираната жалба срещу действията на ДСИ взискателят Х.Х. е оспорила жалбата, като недопустима, позовавайки се на липсата на процесуална легитимация на майка си, коато да подава жалба, противопоставяйки се на прекратяването на изп.д.

Пред ОС не е изразено становище от длъжника Ю. П..

ДСИ е изложил съображения за неоснователност на жалбата. Моли се да бъде оставена без уважение.

Видно, изп.д. № № 20043110400351 на СИС при ВРС е образувано по издадения  на 05.11.2004г. по гр.д. № 329/2003г. на ВРС изпълнителен лист, видно от който Ю. Х. П. е осъден да заплащша в полза на детето си Х.Х., чрез неговата майка и законен представител П.А. месечна издръжка от 50.00лв. , считано от 04.11.2003г., ведно със законната лихва, до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката. По изп.д. е приложен и изпълнителен лист от 22.10.2013г., издаден по гр.д. № 9634/2008г.  с което месечната издръжка е изменена от 50.00лв. на 80.00лв., считано от 15.12.2008 г., ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпване на причина за изменението или прекратяването й, както и изпълнителен лист № 3117/31.03.2017г. , изд. по гр.д. № 6109/2016г., видно от който Ю.П. е осъден да заплати на Х.Х., действаща със съгласието нва майка си П.А. сумата от 300.00лв., представляваща разноски, на осн.- чл. 78, ал. 1 от ГПК.

Няма спор между страните по делото, че Х.Х. е навършила пълнолетие на 11.01.2018г. На същата дата е подала молба до ДСИ с искане за прекратяване на производството по изп.д.

С постановление от 12.01.2018г. производството по изп.д. №….. на СИС при ВРС е било прекратено, на осн. чл. 433, ал. 1, т. 2 от ГПК-по писменото искане на взискателя.

Съставът на ВАпС намира, че жалбата на г-жа А. е недопустима. След навършването на пълнолетие на дъщеря й, тя няма касателство към изпълнителното производство. Всички сумми по изпълнителните листи не са присъдени в полза на г-жа А., а в полза на нейната дъщеря. Своите претенции към бащата на дъщеря си г-жа А. следва да заяви лично в отделно исково производство.

При положение, че г-жа А. вече няма качеството на лице, представляващо взискателя или даващо съгласие за действията на взискателя, всяко друго обсъждане на основанията за обжалване по чл. 435 ГПк е безпредметно.

Жалбата е била процесуално недопустима и производството по делото е следвало да бъде прекратено.

Следователно, жалбата пред ОС е недопустима и е подлежала на връщане, съответно производството по нея е било недопустимо.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1535/18.06.2018 год. на ОС Варна по в.гр.д. 1124/2018 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: