ОПРЕДЕЛЕНИЕ №546

гр. Варна,25.08.2015г.

Варненският апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕН СЛАВОВ

         ПЕНКА ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 405/15г., намира следното:

Производството е с правно основание чл. 23, ал. 3 ГПК.

С определение № 677/30.07.2015 год., постановено по ч.гр.д.№ 488/2015 год. ОС-Добрич е прекратил производството по делото и е изпратил същото по компетентност на ВАпС за определяне на друг районен съд от Апелативен район - Варна, компетентен да разгледа предявения спор.

По делото са представени доказателства за отвод на всички съдии от районните съдилища в районите на ОС-Силистра, ОС-Разград и ОС-Добрич от разглеждане на спора.

Във връзка с компетентността на АС – Варна да се произнесе по направеното искане, съдът съобрази Определение № 414 от 28.05.2012 г. на ВКС по ч. гр. д. № 350/2012 г., IV г. о., ГК, според което според устройството на съдилищата в Р. България - чл. 61 - чл. 63, ал. 4, чл. 81, чл. 86, чл. 87 и чл. 101 - чл. 107 ЗСВ горестоящ съд по отношение на ОС-Добрич е Апелативен Съд - Варна, в чийто съдебен район попада съда, който е компетентен да определи друг, равен по степен съд, който да разгледа предявения иск като първа инстанция

Съдът съобрази, че разглеждането на делото от районните съдилища в районите на посочените по-горе окръжни съдилища е невъзможно поради отстраняване на всички съдии. На основание чл.23, ал.3 ГПК делото следва да бъде изпратено за разглеждане на РС - Варна, т.е. на друг равен по степен съд в съседен съдебен район /при съблюдаване на принципа за осигуряване на достъп до правосъдие, вкл. и при съобразяване с местожителството и седалищата на страните по делото с оглед придвижването им лично или на техните представители до съответния съд, което е предпоставка и за приключването му в разумен срок/.

Необходимо е да се обърне внимание на съдиите от районните съдилища, че следва да се спазва стриктно процесуалния закон като не се отстраняват от разглеждане на делото на осн. чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, ако отводът не е поискан от страната при наличие на конкретно фактическо основание, пораждащо основателно съмнение в безпристрастността на съдията.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОСТАНОВЯВА гр.д.№ 327/2014 год.  по описа на РС – Тутракан да бъде разгледано от РС - Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                                 2.