ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

542/30.08.2016

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   30.08.2016      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 405/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Л.Н.А., С.Д.Д., Р.Й.К., С.Р.Ц., М.И.Р., С.Х.М., Д.Н.Д., Е.Н.С., И.В.П., К.Р.С., П. ЪЙорданов П., В.В.Б., А.Д.М., К.Д.В.В.В.Ш., С.Д.С., Д.В.К., Ю.Й.Б., П.Д.к., С.Ц.П., З.Ж.С., Р.К.Б., С.Б.Б., С.И.С., Т.С.И., К.Т.К., В.Б.М., Д.Г.Д., Г.И.Ш., Н.С.Н., Р.Н.Н., И.М.И., М.И.Г., Т.М.Т., С.С.Ч., Г.Г.Г., А.К.А. и Б.Я.Р. – всички представлявани от процесуалния им представител адв. С.С. срещу определение № 1695/07.07.2016 год по гр.д. № 1079/2016 год на Окръжен съд Варна, с което производството по делото е прекратено и същото е изпратено по подсъдност на Районен съд Девня. По съображения за незаконосъобразност на определението, частните жалбоподатели молят за неговата отмяна и връщане на делото на Окръжен съд Варна за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разглеждайки я по същество, съдът намира следното:

Предявени са множество обективно и субективно съединени искове за вземания от трудови възнаграждения срещу първия ответник като работодател на ищците и солидарно срещу втория ответник като беърбоут чартьор на кораба по смисъла на § 1а т.17 от КТК.

Наличието на солидарност между двамата ответници е без значение за определяне характера на спора, който е е трудов, а подсъдността му е на районния съд съгласно чл. 104 т.4 от ГПК. Изводът на първоинстанционния съд по този въпрос е правилен, но не са съобразени правилата на местната подсъдност, доколкото седалището и на двамата ответници е в гр.Варна.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1695/07.07.2016 год по гр.д. № 1079/2016 год на Окръжен съд Варна, г.о. в прекратителната му част.

ОТМЕНЯ определението В ЧАСТТА,  с която делото е изпратено на Районен съд Девня и вместо него

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И:

 

ИЗПРАЩА делото по компетентност  на Районен съд Варна.

Определението подлежи на касационно обжалване по реда на чл. 274 ал.3 т.1 при наличие на предпоставките по чл. 280 ал.1 от ГПК в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.