О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

522

 

гр.Варна,     12 .09.2017 г.

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на дванадесети септември, две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                        ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 405 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на П.П.Т. и на „П. 34“ЕООД срещу решение № 822/26.05.2017 г. по в.гр.д.№ 2038/16 г. на Окръжен съд – Варна в частта му, с която е оставена без разглеждане жалбата на дружеството срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 21.09.2017 г. по изп.дело № 20128070400399 на ЧСИ Н.Д., рег.№ 807 и е прекратено производството по делото.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Жалбоподателят „П. 34“ ЕООД е обосновал правния си интерес от обжалване на постановлението за възлагане, позовавайки се на договор за покупко-продажба по нот.акт № 121/ 28.10.2015г., с който дружеството е придобило от длъжника П.П.Т. ½ ид.част от ипотекирания имот-предмет на проведената продан. На основание чл. 429, ал. 3  ГПК дружеството е ипотекарен длъжник в изпълнителния процес с право да обжалва постановлението за възлагане. 

Съдът се е произнесъл по съществото на жалбата на П.П.Т., а е оставил без разглеждане жалбата на дружеството поради липса на процесуално легитимация.

От доказателствата по делото е установено, че дружеството е приобретател на ½ ид.част от процесния имот, на основание договор за покупко-продажба, сключен с П.П.Т. по н.а. №146/ 28.10.2015 г., като придобиването на възбранената в полза на банката част е осъществено в хода на изпълнителното производство. До извършване на публичната продан имотът служи за обезпечаване на вземането на взискателя.  Длъжникът има право да го продаде при условие, че внесе дължимата сума по изпълнителното дело, което не е сторено в случая. Промяната в собствеността не води до промяна в страни на изпълнителното производство.  В този смисъл е защитата на третите лица по чл. 435, ал. 4 от ГПК. 

Тъй като дружеството не е придобило качеството „ длъжник“, то не е  легитимирана страна за оспорва действията  посочени в чл. 435, ал. 3 от ГПК. Правилно производството в тази част е прекратено поради недопустимост, поради което решението в обжалваната му част, имащо характер на определение следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, съдът

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  решение № 822/26.05.2017 г. по в.гр.д.№ 2038/16 г. на Окръжен съд – Варна в частта му, с която е оставена без разглеждане жалбата на дружеството срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 21.09.2017 г. по изп.дело № 20128070400399 на ЧСИ Н.Д., рег.№ 807 и е прекратено производството по делото.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                  2.