ОПРЕДЕЛЕНИЕ 506

гр. Варна, 16.08.2018г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                                             ПЕТЯ ПЕТРОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 405/18г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба на адв. Н. К. ***, подадена в качеството му на особен представител на Д.Т.И. от гр. София, против определение № 1521/15.06.18г., постановено по в.гр.д. № 1108/2018г. по описа на ОС-Варна, с което е оставена без разглеждане жалба с вх. № 03935/10.04.2018г. по регистъра на ЧСИ Хр.Г. *** действие - района на ВОС, подадена от адв. Н.К., отново в качеството му на особен представител на длъжника Д.Т.И., срещу Постановление за възлагане, издадено от ЧСИ Хр.Г. по изпълнително дело № 20178920400096. В частната жалба се сочи, че определението е неправилно, тъй като извън изчерпателно уредените от законодателя случаи за обжалване действията на СИ, за изпълнителното производство са в сила и основните начала на гражданския процес и по-конкретно нормата на чл. 7, ал. 2 от ГПК /неправилно цитирана в частната жалба като ал. 3, каквато не съществува/, според която съдът следва да връчва на страните препис от подлежащите на самостоятелно обжалване актове. На особения представител на длъжника не е бил връчен нито един от актовете на ЧСИ по посоченото изпълнително производство, довели и до постановяване на обжалваното постановление за възлагане, което също не е било връчено. Счита се, че действията по уведомяването на страните също попадат в предмета на проверката при обжалването на постановлението за възлагане, независимо от цитираното от съда съдържание на т. 8 от ТР № 2/26.06.15г. по т. д. № 2/13г. на ОСГТК на ВКС. Освен това се сочи, че в обжалваното определение липсват мотиви, които да са отговор на всички направени искания и възражения на страните – в случая не е било коментирано основното оплакване, че ЧСИ не е уведомил длъжника за нито едно от своите действия. Нарушено е било правото на защита на длъжника в рамките на цялото изпълнително производство при извършване на действията, нужни за осъществяване на конкретния изпълнителния способ, довели и до постановяване на обжалваното постановление за възлагане на имота. Претендира се отмяна на определението и отмяна на обжалваното постановление на ЧСИ.

            В предвидения срок е депозиран отговор от насрещната страна - взискателя по изпълнението „СИС Кредит” АД, гр. София чрез адв. К. Р., с който се счита, че  частната жалба е недопустима. Излага се, че на длъжниците са били изпращани уведомления на посочените в договора за заем техни адреси, а освен това ЧСИ е предприел допълнително действия чрез връчване на ПДИ и чрез съдействието на ЧСИ с район на действие – този, в който е вписания за длъжника негов постоянен адрес. Претендира се да бъдат отхвърлени исканията, съдържащи се в частната жалба на особения представител на длъжника Д.И..

Подадената от И. чрез особения му представител частна жалба е в срок, изхожда от страна с правен интерес от обжалването и при наличието на доказателства за надлежна представителна власт на особения представител, назначен с определение № 11173/30.10.17г. по ч.гр.д. № 15328/17г. на ВРС, ХХХ с-в, поради което е допустима. Разгледана по същество обаче, частната жалба е неоснователна поради следното:

Производството по изп.д. № 20178920400096 по описа на ЧСИ Хр. Г.,*** на КЧСИ, е образувано на 06.04.2017г. по молба на взискателя “СИС Кредит”АД, гр. София срещу длъжниците “Меридиан Консулт“ ЕООД, гр. София, Д.Т.И. от гр. София и „О Пеър Интернешънъл“ ЕООД, гр. София, които са осъдени  да заплатят солидарно по договор за заем следните суми: главница в размер на 28 000 евро, ведно със законна лихва, считано от 06.12.2016г., 53 013,30 евро - възнаградителна лихва за периода 16.12.2011г.-15.12.2015г., 3169лв. разноски по делото за държавна такса и 7203лв. възнаграждение за адвокат, въз основа на изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. № 71490/2016г. по описа на СРС, 58 състав. С разпореждане от 26.05.17г. и на осн. чл. 458 от ГПК е присъединена като взискател и държавата за публичните ѝ вземания против последния посочен длъжник.

С оглед връчване на ПДИ на тримата длъжници в гр. София, ЧСИ Г. е изпратил искане за съдействие до ЧСИ Бъзински с рег. № 838, гр.София. Изпратените до дружествата-длъжници ПДИ са върнати с отразяване, че същите не са открити на адресите, отразени в търговския регистър, няма обозначение на фирмата, няма пощенска кутия и дружествата не пребивават на адресите. С разпореждания от 13.06.17г. ЧСИ Г. е приел ПДИ до дружествата за редовно връчени на осн. чл. 50, ал. 2 от ГПК. На постоянния /той и настоящ/ адрес на длъжника Д. И. /виж справка на л. 24 от изп.д./, същият не е открит и е залепено уведомление по чл. 47 от ГПК. С разпореждане от 02.10.17г. ЧСИ Г. е приел ПДИ до длъжника И. за редовно връчена на осн. чл. 47, ал. 5 от ГПК. Извършен е бил опис на 19.06.2017г. на имоти на “Меридиан Консулт“ ЕООД, гр. София, находящи се в гр. Аксаково. Въз основа на подадената на 28.09.17г. молба от взискателя /л. 204/, ВРС по ч.гр.д. № 11173/17г. с определение от 30.10.17г. и на осн. чл. 47, ал. 6 от ГПК, е назначил за особен представител на длъжника Д. И. адв. Н. К.. На последния е връчена ПДИ на 08.11.17г.

Публична продан на имотите е насрочена за периода 21.11.2017г. – 21.12.2017г. Съобщението за насрочената публична продан не е връчено на длъжника И. чрез назначения му особен представител, тъй като е било изпратено на адреса на длъжника в гр. София, а не на адреса на адвокат К. /л. 271-272 от изп.д./. Проведена е публична продан по отношение на три имота и извършените процесуални действия са обективирани в протоколи от 22.12.2018г. На 08.01.2018г. са изготвени постановления за възлагане на трите продадени на взискателя имоти, които са собственост на длъжника “Меридиан Консулт“ ЕООД, гр. София, а именно: магазин № 3, офис № 21 и офис № 57, находящи се в 7 етажна офис сграда в гр. Аксаково, м. „Чанлъка”, изградена в имот, съставляващ УПИ І-33,35 от масив 45. Постановленията за възлагане не са връчвани на длъжника И. чрез особения му представител. Последният се е запознал с материалите по делото на 05.04.18г. – л. 359-360 от изп.д., а на 10.04.18г. е депозирал жалбата си до ВОС против Постановленията за възлагане от 08.01.18г.

В приетия нов ГПК за разлика от отменения, законодателят е ограничил възможността за обжалване действията на СИ, свеждайки я до лимитативно определените актове, от ограничения кръг лица и на лимитативно посочените в закона основания, което изключва разширително тълкуване на разпоредбите относно обжалването. В нормата на чл. 435, ал. 3 от ГПК е предвидена възможността да се обжалва постановлението за възлагане от длъжника по изпълнението и то на посочените основания – че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена /изяснени като съдържание с т. 8  от ТР № 2/2013г., постановено на 26.06.15г. от ОСГТК на ВКС по т.д. № 2/13г./. Липсата на оплаквания в посочения аспект води до извода за недопустимост на защитата на длъжника срещу незаконосъобразност на изпълнителното действие, изразяващо се в издаденото постановление за възлагане на имота. Връчването на ПДИ, оценката на имуществото, разгласяването на проданта само подготвят, но не са част от наддаването, поради което и те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане.

Защитата срещу друга незаконосъобразност на изпълнението /процесуална или материална/, може да бъде реализирана чрез други способи за защита по реда на исковото производство, а не по реда на обжалване действията на съдебния изпълнител. Обжалваното от особения представител на длъжника Д. И. определение на ВОС следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1521/15.06.18г., постановено по в.гр.д. № 1108/2018г. по описа на ОС-Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: