ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

596/29.09.2016

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на    29.09.2016     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 406/2016  по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е молба вх.№ 5721/009.09.2016 год от Ц.С.С. чрез процесуалния й представител адв. В.Д. за допълване на определение № 534/26.08.2016 год в частта за разноските.

Отговор от насрещната страна не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че молбата с правно осн. чл. 248 от ГПК е подадена в срок и е процесуално допустима, а по същество- ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съгласно чл. 81 от ГПК във всеки акт, с който приключва делото в съответната инстанция, съдът се произнася и по искането за разноски. Предпоставка за присъждането им е наличието на искане от страната, която претендира разноски, съпроводено с доказателства, че такива са действително направени. Пропускът да се произнесе по разноските се поправя чрез процедурата, уредена в чл. 248 от ГПК.

В случая едновременно с отговора на частната жалба ответницата е отправила изрично искане за присъждане на разноски в размер на 200 лв, за което е представила сключен между нея и процесуалния й представител договор за правна помощ, установяващ заплащането на посочената сума. Тя е съобразена с Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения, поради което следва да бъде присъдена в полза на страната, предвид изхода на спора.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ДОПЪЛВА определение № 534/26.08.2016 год по в.ч.гр.д. № 406/2016 год на Апелативен съд Варна, в следния смисъл:

ОСЪЖДА А.Л.П. с ЕГН ********** да заплати на Ц.С.С. с ЕГН ********** разноски по делото в размер на 200 лв.

Определението подлежи на касационно обжалване при наличие на предпоставките по чл. 280 ал.1 от ГПК в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.