ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

534/26.08.2016

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 26.08.2016  в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 406/2016  по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от А.Л.П. чрез процесуалния му представител адв. С.Б. срещу разпореждане № 4619/01.06.2016 год по в.гр.д. № 156/2016 год на Окръжен съд Варна, с което е върната касационната му жалба срещу решение № 543/21.04.2016 год по същото дело. По съображения за незаконосъобразност на разпореждането, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за администриране на касационната жалба.

В отговора на Ц.С.С. чрез процесуалния и представител адв. В.Д. са изложени съображения за неоснователност на частната жалба и искане за потвърждаване на разпореждането.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Предмет на разглеждане по в.гр.д. № 156/2016 год на Окръжен съд Варна е въззивната жалба на А.Л.П. срещу решение по гр.д. № 9679/2015 год на ВРС, постановено по иск с правно осн. чл. 59 ал.9 от СК за изменение режима на лични контакти на родителя с малолетното му дете. С решението си  въззивният съд е отменил решение № 1997/29.04.2015 год по гр.д. № 1482/2014 год на ВРС, с което съдът се е произнесъл по иск с правно осн. чл. 127 ал.2 във вр. с чл. 59 ал.9 от СК.

С изменението на чл. 280 ал.2 от ГПК (ДВ бр.50/03.07.2015) бяха изключени от касационен контрол решенията по искове, сред които и този по чл. 127 ал.2 от СК. Предмет на този иск е упражняването на родителските права, личните отношения с детето и издръжката му. При изменение на обстоятелствата съдът по молба на единия от родителите и по реда на чл. 59 ал.9 от СК може да постанови изменение на тези мерки.

Предявеният иск, предмет на настоящото производство, е с правно осн. чл. 127 ал.2 във вр. с чл. 59 ал.9 от СК, поради което и съгласно изричната разпоредба на чл. 280 ал.2 т.2 от ГПК не подлежи на касационно обжалване. В този смисъл е и вече установената съдебна практика по приложение на цитираната разпоредба.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че разпореждането за връщане на касационната жалба е правилно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 4619/01.06.2016 год по в.гр.д. № 156/2016 год на Окръжен съд Варна, с което е върната касационната жалба срещу решение № 543/21.04.2016 год по същото дело.

Определението подлежи на касационно обжалване по реда на чл. 274 ал.3 т.1 при наличие на предпоставките по чл. 280 ал.1 от ГПК в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.