О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

484

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …10. 08.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ МАРИНОВА

                                                                                               НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№406/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Академия на МВР, гр.София, представлявано от ректора ст.комисар Н. Стойчев, против разпореждане №1743/08.03.2018г., постановено по в.гр.д.№2374/17г. по описа на ВОС, гр.о., с което е върната на осн. чл.286, ал.1, т.2 от ГПК касационна жалба вх.№2245/23.01.2018г., подадена от Академия на МВР, гр.София против решение №1925/20.12.2017г., постановено по в.гр.д.№2374/17г. по описа на ВОС, гр.о.В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената от страната касационна жалба.

Въззиваемата Л.И.И. в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния й представител адв.М.Д.поддържа становище за нейната неоснователност и претендира обжалваното разпо -реждане да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Същата е допустима. Разгледана по същество е основателна по следните съображения.

Производството по в.гр.д.№2374/17г. по описа на ВОС, гр.о. е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.Образувано по подадена от Академия на МВР въззивна жалба против решение №3475/30.08.2017г., постановено по гр.д.№6692/17г. по описа на ВРС, ХVІІІ състав, с което са уважени предявените от Л.И.И. против Академия на МВР искове с пр.осн. чл.344, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от КТ.

С решение №1925/20.12.2017г., постановено по в.гр.д.№2374/17г. по описа на ВОС, гр.о., е потвърдено решение №3475/30.08.2017г., постановено по гр.д.№6692/ 17г. по описа на ВРС, ХVІІІ състав.Против решение №1925/20.12.2017г., постановено по в.гр.д.№2374/17г. по описа на ВОС, гр.о., Академия на МВР е подала в срок каса -ционна жалба вх.№2245/23.01.2018г.С разпореждане №701/24.01.2018г. касационна -та жалба е оставена без движение с дадени указания на страната за отстраняване на нередовностите й, а именно представяне на доказателства за внесена държавна такса в размер на 30лв. по см. на ВКС.За разпореждането на съда страната е надлежно уведомена на 21.02.2018г.С обжалваното разпореждане от 08.03.2018г. е прието, че указанията не са изпълнени в дадения срок, а и към датата на постановя -ването му, предвид което и на осн. чл.286, ал.1, т.2 от ГПК жалбата е върната.

Във ВОС е входирана с №8267/15.03.2018г. молба от Академия на МВР с представяне на доказателства за внесена по см. на ВКС държавна такса в размер на 30лв.Датата на внасяне на таксата в банката е 21.02.2018г.Молбата е изпратена чрез пощенски оператор - ”Стар пост”ООД, имащ издадена индивидуална лицензия за предоставяне на универсална пощенска услуга на територията на РБ.В квитанцията за пратката, приложена към плика, не е посочена датата на изпращане, а е отбелязана само датата на получаване във ВОС-15.03.2018г.Индивидуалният номер /баркодът/ на пратката, посочен в тази квитанция, е 3451914.Съгласно представения към частната жалба приемно-предавателен протокол, съставен от служител на пощенския оператор и подписан от него и от служител на изпращача Академия на МВР пратка с баркод 3451914 и с получател Окръжен съд, гр.Варна е предадена на пощенския оператор на 23.02.2018г.Срокът за изпълнение указанията на съда изтича на 28.02.2018г.Предвид изпращане на молбата по пощата на 23.02.2018г. и на осн. чл.62, ал.2 от ГПК следва да се приеме, че указанията на съда са били изпълнени в рамките на указания преклузивен срок.Предвид горното и неправилно с обжалваното разпореждане касационната жалба е била върната.Същото следва да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената от страната касационна жалба.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане №1743/08.03.2018г., постановено по в.гр.д.№2374/17г. по описа на ВОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената от Академия на МВР касационна жалба.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: