О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                             № 507 /25.09.2013 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                                  ИВАН ЛЕЩЕВ

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 407 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Асет мениджмънт” ЕАД гр.Търговище срещу определение № 2278/31.07.2013 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 2386/2013 година, с което производството е прекратено поради предявяване на недопустими искове. Прави се оплакване за неправилност на обжалвания съдебен акт и се иска от апелативната инстанция да го отмени с указания към ВОС да разгледа предявените искове срещу.

Производството е едностранно, тъй-като към момента не е конституиран ответника, посочен в исковата молба - РБ, представлявана от Министъра на правосъдието.

Частната жалба е процесуално допустима, но по същество е неоснователна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

Предявените от жалбоподателя искове срещу РБ се свеждат до това да се установи, че тя (РБ) не е изпълнила задължението си да установи ефективни правни (законови) гаранции за  справедлив процес, включително и по т.д. № 490/2013 година по описа на ВОС, в частност  и по въпроса за отвода на съдиите, респективно да бъде осъдена да изпълни това си задължение, произтичащо от ЕКЗПЧОС и Конституцията на РБ.

Варненският окръжен съд правилно е установил фактическата обстановка, направил е законосъобразни правни изводи от нея, поради което апелативната инстанция не намира за нужно да повтаря неговите мотиви, а на основание чл.272 от ГПК препраща към тях, като се има предвид и следното:

Цялото съдопроизводство по гражданските дела в РБ, включително и по въпросите за осигуряване на справедлив процес и по отвода на съдиите, е уредено в ГПК. Неспазването на което и да е от процесуалните изисквания за всеки конкретен случай е повод да се атакува по надлежния ред всеки подлежащ на обжалване съдебен акт от заинтересованата страна. В този смисъл предявените искове не само че са недопустими по смисъла на чл.124, ал.4 от ГПК, както е приел ВОС, но те са юридически абсурдни, тъй-като никой държавен орган или власт не може да накърнява изискването за независимост на съдебните органи при осъществяването на правораздавателната им дейност. В този смисъл на равнище граждански съд, включително и в лицето на касационната инстанция в РБ, не е възможно да се осъществи друго, извън предвиното в ГПК и ЗСВ, респективно при спазване на Конституцията на РБ, уреждане на повдигнатите с предявените искове въпроси. Единствено възможна е законодателна промяна, която по принцип да даде друга трактовка на тези въпроси, но това във всички случаи не може да бъде инициатива или прерогатив на съда.

От друга страна, с предявяването на тези абсурдни от юридическа гледна точка искове, може да се приеме, че се цели определено въздействие върху решаващия т.д.№ 490/2013 година на ВОС състав, а това е недопустимо.

По изложените съображения апелативната инстанция счита, че частната жалба е неоснователна, а обжалваното определение следва да се потвърди.

Водим от горното, ВАпС

 

 

                                                 О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2278/31.07.2013 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 2386/2013 година.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на страната при условията на чл.274, ал.3 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.