О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

507/31.08.2017

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 31.08..2017г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№407/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадени две частни жалби от Ц.А.Г., както следва.Частна жалба против ре- шение №582/12.04.2017г., постановено по в.гр.д.№738/17г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без уважение жалба вх.№24730/29.12.2016г. по описа на ЧСИ, по -дадена от Ц.А.Г. против действие на ЧСИ Захари Димитров, рег. №808 по изп.д.№943/13г. - Постановление за възлагане на недвижим имот от 07.12.2016г., с твърдения за ненадлежно наддаване при публичната продан, както и е оставена без разглеждане жалба вх.№24730/29.12.2016г. по описа на ЧСИ, пода -дена от Ц.А.Г. против действие на ЧСИ З. Д., рег. №808 по изп.д.№943/13г. - Постановление за възлагане на недвижим имот от 07.12. 2016г., в частта й относно твърденията, че се касае за ид.ч. от ниви, без да е търсено мнението на останалите съсобственици, че вземането е било изплатено и постъпилата сума следва да бъде върната на молителката, както и, че ЧСИ не е компетентен да събира вземането, както и е прекратено производството по делото в тази му част.В жалбата се твърди, че решението е недопустимо, евент. непра -вилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за разглеждане на жалбата от друг състав с допускане на исканите от страната доказателства.Жалба против решение №902/07.06.2017г., постановено по в.гр.д.№738/17г. по описа на ВОС, гр.о., с което са оставени без уважение молби, съответно с вх.№11873/26.04.2017г., вх.№11878/26.04.2017г. и вх.№11876/26.04.2017г., подадени от Ц.А.Г., съответно по реда на чл.247 от ГПК за поправка на очевидни фактически грешки, допълване по реда на чл.250 от ГПК и тълкуване по реда на чл.251 от ГПК на решение №582/12.04. 2017г., постановено по в.гр.д.№738/17г. по описа на ВОС, гр.о.В жалбата се твърди, че решението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което молбите на страната бъдат уважени.

Въззиваемата страна „Първа инвестиционна банка”АД, гр.София, в депозирания по първата жалба отговор в срока по чл.276, ал.1 от ГПК поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното решение да бъде потвърдено.По втората жалба, редовно уведомена, не е депозирала отговор.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№738/17г. по описа на ВОС е образувано по жалба вх. №24730/29.12.2016г., подадена от Ц.А.Г. против действие на ЧСИ З.и Д.в, рег.№808, с район на действие ОС-Варна, по изп. дело № 20138080400943 - Постановление от 07.12.2016г. за възлагане на И.К.П. на следните недвижими имоти: 1/ 500 кв.м. ид.ч. от нива, цялата с площ от 7 332, 63 кв.м., находяща се в землището на с.Юнец, община Долни Чиф - лик, съставляваща имот №24 в масив 22 по плана на землището, при съответни граници, за сумата от 315лв.; 2/ 500 кв.м. ид.ч. от нива, цялата с площ от 7 332, 65 кв.м., находяща се в землището на с.Юнец, община Долни Чифлик, съставляваща имот №26 в масив 22 по плана на землището, при съответни граници, за сумата от 315лв.; 3/ ½ ид.ч. от ПИ, находящ се в землището на с.Юнец, община Долни Чиф -лик, съставляващ имот №022022, целият с площ от 5, 008 дка, при съответни граници, за сумата от 1 575лв.В жалбата се твърди, че постановлението е незако -носъобразно, т.к.:  1/ са продадени ид.ч. от ниви, на които другите съсобственици не са давали съгласие за продажба на техните части, а ид.ч. не може да се продаде без тяхно съгласие, т.к. не би могло да стане обособяване в реални части; 2/ вземането по изп.дело е било вече изплатено чрез възлагане на други недвижими имоти, собственост на жалбоподателката, като са и събрани суми в повече, които следва да й бъдат преведени по банковата сметка; 3/ ЧСИ не е компетентен да събира суми, защото делото е прекратено пред него и е образувано дело №377/14г. пред ЧСИ М.М. с район на действие СГС; 4/ при проданта не е внесен в срок депозит за наддаването, не е подадено валидно наддавателно предложение, не е платена продажната цена в законния срок, лицето, което е участвало в наддаването не е имало право да участва в него - такова лице, като посоченото в постановлението, не съществува, или ако съществува, то е подставено лице на ЧСИ, а ЧСИ няма право да участва в наддаването.     

Цитираното изп.дело е образувано въз основа на изпълнителен лист от 16.04. 2013г., издаден по ч.гр.д.№5134/13г. по описа на ВРС, с който длъжникът Ц.А.Г. е осъден да заплати на „ПИБ”АД, гр.София посочените в листа суми.Впоследствие по искане на същия взискател към делото са присъединени и други, образувани пред ЧСИ З.Д. изп.дела с взискател „ПИБ”АД и длъжник Ц.А.Г. за посочените в удостоверенията по чл.456, ал.2 от ГПК суми. 

Принудителното изпълнение е насочено от взискателя и към притежаваните от Ц.Г. ид.ч. от четири земеделски недвижими имот, находящи се в земли -щето на с.Юнец, община Долни Чифлик.Върху същите е наложена възбрана, извър- шен е опис, изготвена е оценка, като последната актуална такава е приетата от ЧСИ оценка съгласно заключение на в.л. от 29.08.2016г.С разпореждане от 15.09. 2016г. е насрочена първа по ред продан за периода 24.10.2016г.-24.11.2016г. с отваряне на наддавателните предложения на 25.11.2016г., с начална цена в размер на 75% от пазарната оценка за всеки от имотите.За насрочената продан длъжникът е уведомен лично на 21.10.2016г.На проведената продан за купувач на три от нед -вижимите имота е обявен И. К. П./единственото лице, подало наддавателни предложения за тези три имота/ - протоколи от 25.11.2016г. за обявяване на постъпили наддавателни предложения и на купувач за сумите, съответно 315лв., 315лв. и 1 575лв./подал по пощата на 23.11.2016г. наддавателни предложения, регистрирани във ВРС на 24.11.2016г./ и след внасяне на 28.11. 2016г./съгласно отчет по сметката на ЧСИ от 29.11.2016г. за периода 28.11.2016г.-28.11.2016г.-л.2131 от изп.дело/ на дължимата от него цена/след приспадане на внесените на 23.11.2016г. съгласно представените платежни нареждания на л.2083, л.2091 и л.2098 от изп.дело задатъци, съответно от 31, 50лв., 31, 50лв. и 157, 50лв./ от общо 1 984, 50лв./283, 50лв.+283, 50лв.+1 417, 50лв/ е издадено атакуваното постановление за възлагане от 07.12.2016г.

По горецитираните оплаквания по пункт четвърти от жалбата с решение №582/ 12.04.2016г., постановено по в.гр.д.№738/16г. по описа на ВОС, същите са наме -рени за неоснователни и съответно жалбата против постановлението за възлагане е оставена без уважение.В тази му част решението на ВОС не подлежи на обжал -ване - чл.437, ал.4, изр.второ от ГПК, предвид което и подадената от страната жалба до ВАпС против решението в тази му част е недопустима като подадена против неподлежащ на обжалване съдебен акт, предвид което образуваното производство пред ВАпС по жалбата в тази й част подлежи на прекратяване. 

Съгласно нормата на чл.435, ал.3 от ГПК длъжникът разполага с правото да обжалва постановлението за възлагане поради това, че наддаването на публич -ната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.Съгласно разясненията, дадени в т.8 от ТР №2/26.06. 2015г. на ОСГТК на ВКС, част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и дейст -вията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирани стъпки.От своя страна оценката на имуществото, макар и да го подготвя, не е част от наддаването и излиза вън от предмета на проверката при обжалване на постановлението за възлагане.Наведе -ните в  цитираната част от жалбата твърдения по горецитираните пункт 1, 2 и 3 не са сред предвидени в закона като даващи възможност на длъжника да подава жалба против това действие на ЧСИ, предвид което и същата в тази й част е недопустима.С оглед горното и подадената жалба против посоченото действие на ЧСИ в частта й, основана на възражения за това, че са продадени ид.ч. от ниви, на които другите съсобственици не са давали съгласие за продажба на техните части, а ид.ч. не може да се продаде без тяхно съгласие, т.к. не би могло да стане обособяване в реални части, че вземането по изп.дело е било вече изплатено чрез възлагане на други недвижими имоти, собственост на жалбоподателката, като са и събрани суми в повече, които следва да й бъдат преведени по банковата сметка и, че ЧСИ не е компетентен да събира суми, защото делото е прекратено пред него и е образувано дело №377/14г. пред ЧСИ М.М. с район на действие СГС, е недопустима, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекра -тяване.Само за пълнота на изложението следва да бъде посочено, че до съсоб -ствениците на имотите са били изпратени съобщения за насрочената продан, имотите са описани изцяло, но са продадени само ид.ч., собственост на длъжника, като не е налице хипотезата на чл.500, ал.2 от ГПК.Съобразно изготвената от ЧСИ справка за дълга по изп.дело от 10.03.2017г. същият към посочената дата не е погасен и възлиза на 198 619, 77лв., а образуваното пред ЧСИ М.Миладинов дело е за удовлетворяване на дълга и чрез продан на недвижим имот, собственост на длъжника и находящ се в гр.София.

Предвид достигане до идентични крайни изводи с тези на ВОС, решение №582/ 12.04.2017г. в подлежащата му на обжалване част следва да бъде потвърдено.

С молба вх.№11873/26.04.2017г. Ц.Г. е поискала да бъдат допуснати поправки на очевидни фактически грешки в решение №582/12.04.2017г.Твърдените, обаче такива не съставляват очевидни фактически грешки по см. на чл.247 от ГПК, а изразяват несъгласието на страната с изложените от съда мотиви, като се излагат какви според страната би следвало да бъдат мотивите на съда в съдебния му акт.С молба вх.№11878/26.04.2017г. Ц.Г. е поискала да бъде допълнено реше- нието на ВОС в частта, с която се оставя без разглеждане жалбата като се допълни и следното: „както и в частта, с която се оспорва заплащането на продажната цена на имота в 7-дневния срок по ГПК, като и се твърди, че тя не е платена”.С молба вх.№11876/26.04.2017г. Ц.Г. е поискала да бъде тълкувано решението на ВОС, поради това, че в мотивите му няма обсъждане на горепосочените твърдения на страната относно внасянето на продажната цена и относно това дали за лицето Писков са налице пречки да придобие имота, както и тълкуване на множество посо -чени абзаци от мотивите на решението, които молби с обжалваното решение № 902/07.06.2017г. са оставени без уважение.Доколкото същите касаят основно част -та от решението, с която се оставя отчасти без разглеждане жалбата на Ц. Г., имаща характер на съдебно определение, която част от своя страна подлежи на обжалване пред ВАпС, съдът прима, че съобразно нормите съответно на чл.247, ал.4, чл.250, ал.3 и чл.251, ал.5 от ГПК подадена жалба до ВАпС е допустима, както и приема, че доколкото се иска поправка на очевидни фактически грешки, допъл -ване и тълкуване на решение в частта му, имаща характер на съдебно определе -ние, то и актът на ВОС по чл.247, чл.250 и чл.251 от ГПК има същия характер. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.В решението не са налице оче -видни фактически грешки по см. на чл.247 от ГПК, като волята на съда, посочена в мотивите, е надлежно обективирана в постановения прекратителен диспозитив. Решението не е непълно, като съдът се е произнесъл по така подадената от стра -ната жалба, нито се нуждае от тълкуване.С оглед горното и решение № 902/07.06. 2017г. в подлежащата му на обжалване част като правилно следва да бъде потвър- дено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №582/12.04.2017г., постановено по в.гр.д.№738/17г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, имаща характер на съдебно определение, с която е оставена без разглеждане жалба вх.№24730/29.12.2016г. по описа на ЧСИ, подадена от Ц.А.Г. против действие на ЧСИ З. Д.., рег.№808 по изп.д.№943/13г. - Постановление за възлагане на недвижим имот от 07.12.2016г., в частта й относно твърденията, че се касае за ид.ч. от ниви, без да е търсено мнението на останалите съсобственици, че вземането е било изплатено и постъпилата сума следва да бъде върната на молителката, както и, че ЧСИ не е компетентен да събира вземането, както и е прекратено производството по делото в тази му част.

ПОТВЪРЖДАВА решение №902/07.06.2017г., постановено по в.гр.д.№738/17г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, имаща характер на съдебно определение, с която са оставени без уважение молбите на Ц.А.Г. с пр.осн. чл.247, чл.250 и чл.251 от ГПК досежно решение №582/12.04.2017г., постановено по в.гр.д.№738/17г. по описа на ВОС, гр.о. в прекратителната му част.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№407/17г. по описа на ВАпС, гр.о. в частта му по жалба вх.№11884/26.04.2017г., подадена от Ц.А. Г.против решение №582/12.04.2017г., постановено по в.гр.д.№738/17г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без уважение жалба вх.№24730/29. 12.2016г. по описа на ЧСИ, подадена от Ц.А.Г. против дейст - вие на ЧСИ З. Д., рег.№808 по изп.д.№943/13г. - Постановление за въз- лагане на недвижим имот от 07.12.2016г., с твърдения за ненадлежно наддаване при публичната продан.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховен касационен съд САМО частта му, с която е частично прекратено производството по делото.В останалите му части определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: