О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

485

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …10. 08.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ МАРИНОВА

                                                                                               НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№407/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от К.И.Б. против определение №513/15.06.2018г., постановено по гр.д.№106/18г. по описа на РОС, с което e върната подадената от К.И.Б. искова молба, оставено е без разглеждане искането му за освобождаване от внасяне на държавни такси и е прекратено производството по гр.д.№106/18г.В жалбата се твърди, че определение е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по предявените искове.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Производството по гр.д.№106/18г. по описа на РОС, е образувано по предявените от К.И.Б. против Й.нка А. Ф. искове с пр. осн. чл.45 от ЗЗД.Претендира се ответницата да бъде осъдена да му заплати сумата от 146лв., представляваща обезщетение за претърпените от ищеца имуществени вреди от заплащане на горепосочената сума като погасителна вноска по изп.д. №20177860402163 по описа на ЧСИ М.М., както и преводна таса от 6 лв. или общо 152лв., както и да бъде осъдена да му заплати сумата от 1 000 000лв., представляваща обезщетение за претърпените от ищеца неимуществени вреди /емоционални и физически страдания, подробно индивидуализирани в исковата молба/.Твърди се, че всички търпени вреди са резултат от виновните противоправни действия на ответницата като физическо лице, които действия се изразяват в прикриването от нейна страна на виновните и престъпни действия, извършени от съдии от СРС по повод издаването в полза на „Топлофикация София”ЕАД /едно -личен собственик на което е ръководената от ответницата Столична община/ на изп.лист от 29.06.2017г. по гр.д.№15670/13г. по описа на СРС и прикриване от нейна страна на виновните и престъпни действия, извършени от юрисконсултите на „Топлофикация София”ЕАД и от ЧСИ М.М. по образуване въз основа на този изп.лист на изп.д.№…. и по отказа на ЧСИ да администрира подадена по това дело от К.Б. като пълномощник на съпругата му Т.Б. жалба до СГС, както и от виновните действия по мълчаливия й отказ да разгледа и уважи молбата му до нея, изпратена на 22.11.2017г.

С определение №365/10.05.2018г. РОС е оставил без движение исковата молба с дадени указания до ищеца за отстраняване на нередовности - посочване адрес на ответницата, внасяне на държавна такса и уточнение на обстоятелствена част и петитум.С молба 14.06.2018г., депозирана в срок, ищецът е посочил, че адресът за призоваване на ответницата е този по местоработата й/посочен и в исковата молба/, посочил е отново същите обстоятелствена част и петитум, както и е направил искане за освобождаване от заплащане на д.т. с представена декларация за материално и гражданско състояние.С обжалваното определение е прието, че ищецът не е изпълнил дадените указания, поради което исковата молба следва да бъде върната.

Съдът приема, че ищецът в достатъчна степен е изложил, макар и хаотично, заявената от него претенция.Предявени са два иска против посочения ответник, съответно за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в посочения размер и заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в посочения размер.Вредите са индивидуализирани.Посочени са действията на ответницата, които ищецът счита, че са противоправни и виновно извършени и от които съответно твърди, че са произ -текли претърпените от него вреди.Посочен е адрес за призоваване на ответницата, направено е искане за освобождаване от заплащане на д.т.Предвид горното и неправилно с обжалваното определение исковата молба е върната и искането за освобождаване от д.т. е оставено без разглеждане.Същото следва да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизвод -ствените действия.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №513/15.06.2018г., постановено по гр.д.№106/18г. по описа на РОС, и

ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроиз -водствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: