ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

641/01.10.2014г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 01.10.2014 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 408/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Община Търговище, представлявана от Кмета д-р К. М. срещу разпореждането от 26.03.2013 год за издаване на изпълнителен лист по гр.д. № 118/2012 год на Окръжен съд Търговище. По съображения, че същото е неправилно издадено въз основа на невлязъл в сила съдебен акт, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и обезсилване на изпълнителния лист.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С определение № 364/26.03.2013 год по гр.д. № 118/2012 год на ОС Търговище е осъдена Община Търговище да заплати по сметка на съда сумата 1656 лв държавна такса по разгледаните искове и сумата 280 лв разноски в производството на осн. чл. 78 ал.6 от ГПК. На същата дата е разпоредено издаването на изпълнителен лист, видно от печата, поставен върху съдебното решение.

Изпълнителен лист се издава само въз основа влязъл в сила съдебен акт съгласно чл.404 ал.1 от ГПК.

В случая разпореждането за издаване на изпълнителен лист е постановено и изпълнено в деня на постановяване на самото осъдително определение, т.е. преди влизането му в сила. Ето защо същото следва да бъде отменено и изпълнителният лист – обезсилен. След връщане на делото първоинстанционният съд следва да издаде нов изпълнителен лист след проверка влязло ли е в сила определение № 364/26.03.2013.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ разпореждане от от 26.03.2013 год за издаване на изпълнителен лист срещу Община Търговище за сумата 1656 лв държавна такса по разгледаните искове и сумата 280 лв разноски в производството на осн. чл. 78 ал.6 от ГПК, постановено по гр.д. № 118/2012 год на Окръжен съд Търговище.

ОБЕЗСИЛВА изпълнителния лист, издаден въз основа на разпореждането.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната пред ВКС на РБ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.