ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

481

 

гр.Варна,…22..08.2017 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на …22… август 2017 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Радослав Славов

         ЧЛЕНОВЕ:Пенка Христова

                           Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 408 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 408/2017 г. по описа на Варненския апелативен съд е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба вх. № 6440 от 20.10.2016 г., уточнена с вх. № 4867/25.07.2017 г. на К.Х.Б. против решение № 226/26.09.2016 г., постановено по в.гр.д. № 512/2016 г. по описа на окръжен съд Добрич, в частта с която  е оставена без разглеждане като процесуално недопустима жалбата му срещу постановление за възлагане на недвижим имот по изп.д.№ 20148100400078 по описа на ЧСИ Николай Ников, рег. № 810 в КЧСИ, с район на действие района на ДОС, поради допуснати от съдебния изпълнител нарушения при оценката на имота и разгласяването на проданта и е прекратено производството по делото.

Жалбоподателят е сочил, че обжалваното решение (с характер на определение в обжалваната част) е неправилно – незаконосъобразно, като е молил за отмяната му и за уважаване на жалбата му срещу постановлението за възлагане с отмяна на същото. Изложил е съображения, че доколкото в жалбата си пред окръжния съд не е навел възражения срещу размера на оценката на имота, а такива за неспазване на процедурата по извършването й, жалбата му била допустима и е подлежала на разглеждане от окръжния съд.

Взискателят „Юробанк България“ АД е подал писмен отговор, с който е оспорил жалбата като е молил за оставянето й без уважение.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд в прекратителната му част, имаща характер на определение, като неизгодно за него, редовна е и допустима, а разгледана по същество – тя е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателят има качеството на длъжник по изпълнителното дело, като пред окръжния съд той е обжалвал постановлението за възлагане на недвижими имот от 06.07.2016 г. по изп.дело № 20148100400078 по описа на ЧСИ Н.Н., рег. № 810 в КЧСИ, с район на действие района на ДОС. В  оставената от окръжния съд без разглеждане част от жалбата му,  той е навел оплаквания за нарушения при извършване на оценката на имота и при разгласяването на проданта.

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 3 ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В първата хипотеза на чл. 435, ал.3 ГПК наддаването е надлежно, когато са спазени изискванията на чл. 489, чл. 490 ГПК и чл.492 ГПК. По аргумент от противното следва да се приеме, че основанията на длъжника за оспорване на постановлението за възлагане поради ненадлежно извършено наддаване следва да визират случаи, при които е нарушена предвидената в посочените разпоредби процедура - напр. наддавателните предложения не съдържат съответните реквизити, участникът в наддаването не е внесъл задатък или не е приложил съответната квитанция, предложението му не е било отразено във входящия регистър на съда, проданта не е приключила в съответното законоустановено време, в наддаването са взели участие лица, които не са имали право да наддават. При втората хипотеза на чл. 435, ал.3 ГПК, постановлението би било опорочено, ако в него не е обявен за купувач онзи, посочил в предложението си най-високата в сравнение с останалите предложени от другите купувачи цени.

В случая, длъжникът не е изложил оплаквания в горепосочения смисъл, като нито пороците при разгласяването на проданта, нито тези по процедурата за изготвяне на оценката и определяне на началната тръжна цена са включени в предметния обхват на посочената разпоредба, предоставяща му правото на жалба срещу постановлението за възлагане. В този смисъл са и задължителните указания, дадени в т.8 на Тълкувателно решение 2/2013 г. от 26.07.2015 г. на Върховния касационен съд на Република България, ОСГТК, където е посочено, че действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка са част от наддаването и надлежното им извършване подлежи на проверка по жалба срещу постановлението за възлагане. Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от надаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане.

В този смисъл, не само размера на оценката на имота, но и неспазването на процедурата по извършването й, не съставляват част от наддаването и не попадат в предметния обхват на разпоредбата на чл. 435, ал.3 от ГПК, поради което и наведените в настоящата жалба оплаквания за липсата на направено от окръжния съд разграничение в този смисъл и довело до неправилност на постановения от него акт,  са неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение.

Като е оставил без разглеждане жалбата на длъжника в обсъдената й част и е прекратил производството по нея, окръжният съд е процедирал правилно, поради което и обжалваната пред настоящата инстанция част от решението му, имащо характер на определение, следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд.

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 226/26.09.2016 г., постановено по в.гр.д. № 512/2016 г. по описа на окръжен съд Добрич, в частта с която е оставена без разглеждане като процесуално недопустима, подадената от К.Х.Б. жалба срещу постановление за възлагане на недвижим имот, изх.№10782/ 06.07.2016г. по изп.д.№ 20148100400078 по описа на ЧСИ Н. Н., рег. № 810 в КЧСИ, с район на действие - района на ДОС, в частта й, с която се претендира отмяна на постановлението, поради допуснати от съдебния изпълнител нарушения при оценката на имота и разгласяването на проданта и е прекратено производството по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: