О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

487

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …10. 08.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ МАРИНОВА

                                                                                               НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№408/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по частна жалба вх.№2407/25.07.2018г., подадена от К.И.Б. против определение №201/03.07.2018г., постановено по гр.д.№29/18г. по описа на СОС, гр.о.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

К.И.Б. е подал чрез назначения му от съда след предоставяне на правна помощ процесуален представител адв.К. Л. частна жалба вх.№ 2344/17.07.2018г. против горепосоченото определение №201/03.07.2018г., постано -вено по гр.д.№29/18г. по описа на СОС, гр.о.По тази частна жалба е било образувано в.ч.гр.д.№370/18г. по описа на ВАпС, гр.о., по което е постановено влязло в сила в тази му част определение №445/23.07.2018г., с което е отменено определение №201/03.07.2018г. в частта му, с която ОС-Силистра е отменил своите определения №71/13.03. 2018г. и №100/18.04.2018г., с които е било признато, че К.И.Б. няма достатъчно средства да заплати таксите и разноските по делото и е освободен от внасянето на такива и му е предоставена правна помощ, като вместо това е отхвърлил молбите му за освобождаване от държавни такси и разноски на осн. чл.83, ал.2 от ГПК и за предоставяне на правна помощ, и делото е върнато от ВАпС на окръжния съд за продължаване на производството.В частта, с която е обжалвано определение №201/03.07.2018г., постановено по гр.д.№29/18г. по описа на СОС, гр.о., в частта му неподлежаща на обжалване /дадени указания за внасяне на д.т./, производството по в.ч.гр.д.№370/18г. е прекратено и определението не е влязло в сила.

Видно от изложеното е, че частна жалба вх.№2407/25.07.2018г. е втора подадена от страната частна жалба против съдебен акт, против който същата вече има подадена частна жалба чрез процесуалния си представител, по която въззивният съд се е произнесъл, поради което производството по втората жалба е недопустимо

По изложените съображения съдът приема, че производството като недопустимо  следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№408/18г. по описа на ВАпС, гр.о.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната с частна жалба пред Върховен касационен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: