ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

498

 

гр.Варна,…22..08.2016 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 22 август 2016 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

        ЧЛЕНОВЕ:  Диана Джамбазова

                            Петя Петрова

                            

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 409 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 409/2016 г. по описа на Варненския апелативен съд е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на ЕТ „М. – И.А.” против определение 1360 от 31.05.2016 г., постановено по в.гр.д. № 820/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е прекратено производството по делото, образувано по жалбата му срещу действията на частен съдебен изпълнител Н. Д., изразяващи се в постановяване на постановление за възлагане на недвижим имот от 24.02.2016 г.

Жалбоподателят - длъжник по изпълнителното дело, е навел оплаквания за неправилност на обжалваното определение, като постановено в нарушение на процесуалния закон. Молил е за отмяната му и за разглеждане по същество и уважаване на жалбата му срещу действието на съдебния изпълнител. Жалбата му пред окръжния съд била допустима, като попадаща в предметния обхват на чл.435, ал. 3 ГПК, защото оплакванията за неправилно определяне на началната тръжна цена на имота касаели наддавателната процедура.

Взискателят „Банка ДСК” ЕАД е подал писмен отговор, с който е оспорил жалбата и е молил за потвърждаване на обжалваното определение по изложени съображения за правилността му.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на прекратителното определение на окръжния съд, като неизгодно за него, редовна е и допустима, а разгледана по същество – неоснователна по следните съображения:

Жалбата на длъжника ЕТ „М. – И.А.”  пред окръжния съд е била подадена против постановление за възлагане на недвижимия имот от 24.02.2016 г. г. при наведени оплаквания, че като длъжник по изпълнителното дело: не е бил уведомен за изготвеното постановление за възлагане, а преди това и за извършената публична продан, за описа и оценката на имота, за насрочването на проданта и за последващите изпълнителни действия; изготвената от вещото лице експертна оценка за пазарната цена на имота била с изтекла давност, а и не била съобразена с пазарните условия, вследствие на което публичната продан започнала при занижена първоначална цена, което довело до опорочаване на цялата процедура по публичната продан.

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 3 ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва и от длъжника поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

В настоящия казус, оплакванията на длъжника в жалбата пред окръжния съд са за нередовното му уведомяване за предприетите от съдебния изпълнител изпълнителни действия и за неправилното определяне и занижаване на началната тръжна цена.

В първата хипотеза на чл. 435, ал.3 ГПК наддаването е надлежно, когато са спазени изискванията на чл. 489 и чл. 490 ГПК. По аргумент от противното следва да се приеме, че основанията на длъжника за оспорване на постановлението за възлагане поради ненадлежно извършено наддаване следва да визират случаи, при които е нарушена предвидената в посочените разпоредби процедура - напр. наддавателните предложения не съдържат съответните реквизити, участникът в наддаването не е внесъл задатък или не е приложил съответната квитанция, предложението му не е било отразено във входящия регистър на съда, проданта не е приключила в съответното законоустановено време, в наддаването са взели участие лица, които не са имали право да наддават. При втората хипотеза на чл. 435, ал.3 ГПК, постановлението би било опорочено, ако в него не е обявен за купувач онзи, посочил в предложението си най-високата в сравнение с останалите предложени от другите купувачи цени.

В случая, длъжникът не е изложил оплаквания в горепосочения смисъл, като нито ненадлежното му уведомяване за изпълнението, нито пороците при изготвяне на оценката и началната тръжна цена са включени в предметния обхват на посочената разпоредба, предоставяща му правото на жалба срещу постановлението за възлагане. Жалбата не е била насочена и срещу отстраняването му от имота (по см. на чл. 435, ал.2 от ГПК), в която хипотеза доводите за ненадлежното уведомяване за изпълнението биха били релевантни.

В този смисъл, като е приел, че оплакванията на жалбоподателя срещу постановлението за възлагане на недвижимия имот не попадат в обхвата на допустимата проверка, окръжният съд е постановил правилен съдебен акт и той следва да бъде потвърден.

Водим от горното, Варненският апелативен съд.

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение 1360 от 31.05.2016 г., постановено по в.гр.д. № 820/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: