Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 121/08.10.2018г.

 

гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд - гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и шести септември, двехиляди и осемнадесета година, в състав:

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ПЕТЯ ПЕТРОВА

          при участието на секретаря Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 409/18 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от пълномощника на М.М.Е. против решение № 980/6.06.2018 г. по гр.д.№ 2273/17 г. на Окръжен съд – Варна, с което са отхвърлени обективно съединените му искове против Прокуратурата на РБ с правно основание чл.49, вр. с чл.45 от ЗЗД. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на материалния и на процесуалния закон, с молба за отмяна и за уважаване на исковете.

В подаден писмен отговор и в съдебно заседание насрещната страна оспорва въззивната жалба и изразява становище за правилност на решението.

Въззивната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

Предявени са обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.49, вр.чл.45 от ЗЗД - от М.М.Е. против Прокуратурата на РБ, за заплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в резултат от незаконосъобразни действия, подробно описани в исковата молба.  

Оспорвайки исковете, ответникът твърди, че не са налице незаконосъобразно действия и актове на прокурори, които да са в причинно-следствена връзна с претърпените от ищеца имуществени вреди.

Не се спори между страните, установява се от приложените писмени доказателства, че с договор за покупко-продажба от 10.02.2016 г. с нотариална заверка на подписите М.М.Е. закупил от К.Л.Д. и С.С.Д. лек автомобил марка “BMW“ модел “530D GRAN TURISMO” с рег. № В5464 ВС за сумата от 8000 лева, придобил фактическата власт и е регистрирал автомобила на свое име.

С писмо до Началника на „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Варна от 24.06.2016 г. и справка ШИС се установява, че процесният автомобил е обявен за международно издирване от Германия.

Съдържанието на постановление от 25.07.2016г. на ОП-Добрич по  преписка № 978/216г. установява доброволно предаване на вещта от бащата на ищеца М.Е. А. на 15.06.2016 г., прекратяване на преписката и връщане на автомобила на DEVA Helga Kuhnel Colonnaden 39 законен представител на компанията „Bank GmbH”.

Не се спори между страните, че постановлението от 25.07.2016 г. на прокурор Великова от ОП-Добрич за връщане на автомобила  на DEVA Helga Kuhnel Colonnaden 39 е потвърдено с постановление на прокурор Курновска от АП – Варна на 09.08.2016 г., като двете постановления са отменени от ВКП поради неправилното приложение на общия ред на Шенгенската информационна система /ШИС/, а не на специалния ред по Закона за признаване, изпълнение и постановяване на имущество или доказателства - чрез акт на СГС.

Изхождайки от формулирания в исковата молба петитум на претенциите, правилно съдът е приел, че е сезиран с обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.49 от ЗЗД за заплащане от ответника – Прокуратурата на Република България обезщетение за претърпени имуществени вреди в резултат от постановени незаконосъобразни актове на прокурори от ОП - Добрич и АпП – Варна при изпълнение на служебните им задължения, с които процесният лек автомобил е отнет от владението му и е предаден на трето лице, легитимиращо се като негов собственик.

Предвид твърденията в исковата молба и чл.7 от Конституцията на РБ, Държавата отговаря пряко за вредите, причинени от незаконните актове или действия на нейни органи и длъжностни лица. При невъзможност за реализиране на отговорността по специалния ред - ЗОДОВ, процесуално допустимо е претендирането на вреди да се осъществи по чл. 49 ЗЗД.

Правилното приложение на разпоредбата на чл.132 от Конститицията на РБ е мотивирало съда да формира правилен извод относно характера на дейността по издаването на отменените от ВКП постановления на прокурори от Окръжна прокуратура – Добрич и Апелативна прокуратура - Варна  -  служебна и ползваща с функционален имунитет издателите им.

Функционалният имунитет на прокурора и липсата на твърдения и доказателства за постановена срещу него осъдителна присъда за извършено престъпление във връзка с отменения акт води до извод, че действията на прокурорите не са противоправни и не са налице основания за ангажиране на   личната им гражданска отговорност по чл.45 от ЗЗД. С оглед на това, следва извод, че такава отговорност не може да понесе и възложителят– Прокуратурата на РБ по чл.49 от ЗЗД. Нещо повече, отмяната от ВКП на двете прокурорски постановления – от 25.07.2016г. по преписка № 978/2016г на Окръжна прокуратура Добрич и от 09.08.2016г. по преписка № 974/2016г. на Апелативна прокуратура Варна е поради неспазена компетентност при произнасянето на прокурора,  а не поради извод, че автомобилът не е подлежал на отнемане с цел връщането му на действителния собственик.

В случая твърдените от ищеца вреди произтичат не от постановените по служба актове на прокурорите по повод противозаконното присвояване на процесния автомобил, а от факта, че е придобита собственост от лице – несобственик.

Правилен е извода, че не е установено от ищеца при условията на пълно и главно доказване наличието на противоправно деяние от представител на Прокуратурата и причинно-следствена връзка между постановените прокурорски актове и претърпените от ищеца имуществени вреди, поради което исковете следва да бъдат отхвърлени като недоказани, а обжалваното решение – потвърдено.

Съобразно изхода на спора, в полза на въззиваемата страна следва да се присъдени юрисконсултско възнаграждение на основание чл.78, ал.8 от ГПК, вр.чл.37 от ЗПП, вр.чл.25, ал.1 от Наредбата за заплащане на правната помощ в размер на 200 лева.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                                                Р       Е       Ш      И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 980/6.06.2018 г. по гр.д.№ 2273/17 г. на Окръжен съд – Варна.

            ОСЪЖДА М.М.Е., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Прокуратурата на Република България сумата от 200.00 лева – юрисконсултско възнаграждение, на основание чл.78, ал.8 от ГПК.

          Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

                                                                             2.