О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

547

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …30. 08.2019г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ МАРИНОВА

                                                                                               РОСИЦА СТАНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№409/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Н.А.А. и З. Ю. М. против разпореждане №338/25. 06.2019г., постановено по в.гр.д.№34/19г. по описа на ШОС, с което е върната пода -дената от тях и приподписана от адв.А.М. касационна жалба вх.№2789/22.05. 2019г. против решение №90/19.04.2019г., постановено по в.гр.д.№34/19г. по описа на ШОС.В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ШОС за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената от страните касационна жалба.

Въззиваемите М.С.С., С.М.С. и Р.М.Ю. в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния им представител адв.Р.Н. поддържат становище за нейната неоснователност и молят обжалваното разпореждане да бъде потвърдено.Пре - тендират присъждане на разноски.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.гр.д.№34/19г. по описа на ШОС е образувано по подадените съответно от Н.А.А. и З. Ю. М. въззивна жалба против части от решение №316/15.10.2018г., постановено по гр.д.№648/17г. по описа на РС-Нови Пазар, подадената от М.С.С., С.М. С. - ман и Р.М.Ю. въззивна жалба против части от решение №316/ 15.10.2018г., постановено по гр.д.№648/17г. по описа на РС-Нови Пазар, и подадена -та от Н.А.А. и З. Ю. М. частна жалба против определение №988/27.12.2018г., постановено по гр.д.№648/17г. по описа на РС-Нови Пазар.

С решение №90/19.04.2019г., постановено по в.гр.д.№34/19г. по описа на ШОС, обжалваните части от решение №316/15.10.2018г., постановено по гр.д.№648/17г. по описа на РС-Нови Пазар, са съответно частично обезсилени и частично потвърдени, а определение №988/27.12.2018г., постановено по гр.д.№648/17г. по описа на РС-Нови Пазар, е изцяло обезсилено.

В срока по чл.283 от ГПК против части от постановеното от ШОС въззивно решение е постъпила касационна жалба вх.№2789/22.05.2019г., подадена от Н.А.А. и З. Ю. М., приподписана от процесуалния им предста -вител адв.А.М..

Касационната жалба е страдала от нередовност, а именно не е отговаряла на изискванията на чл.284, ал.3, т.1 от ГПК, т.к. не е било представено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 от ГПК.Предвид горното с разпореждане №278/28.05.2019г. жалбата е била оставена без движение от администриращия я на осн. чл.285 от ГПК въззивен съд и на жалбоподателите дадени надлежни и подробни указания в едноседмичен срок от получаване на съобщението да представят, с препис за другите страни, изложение на основания за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 от ГПК, като е посочено, че в изложението жалбоподателите следва да посочат и обосноват кой е материално -правният или процесуалноправен въпрос, който е решен от въззивният съд и кое обуславя извода за допускане на касационно обжалване, да посочат и на коя от следващите предпоставки по чл.280, ал.1, т.1, т.2 или т.3 от ГПК се позовават, а именно, че този въпрос е решен в противоречие със задължителната практика на ВКС и ВС в тълкувателни решения и постановления, както и в противоречие с прак -тиката на ВКС; че въпросът е решен в противоречие с актове на Конституционния съд на Република България или на Съда на Европейския съюз; или, че въпросът е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото, както и, че в хипотезата на чл.280, ал.1, т.1 ГПК следва да бъде посочена съдебната практика, на която се позовават жалбоподателите, а в хипотезата на чл.280, ал.1, т.3 ГПК - съображения във връзка с твърдението, че разрешаването на конкретния правен въпрос е от значение за точното приложение на закона, както и за развитие на правото.  

За разпореждането на съда жалбоподателите са надлежно уведомени чрез процесуалния си представител адв.А.М. на 04.06.2019г.В рамките на дадения им едноседмичен срок е депозирано становище с вх.№3134/10.06.2019г. от адв.А. М., в което е посочено, че по допустимостта на касационната жалба единствено компетентна инстанция е ВКС, предвид което се претендира жалбата да бъде изпратена до посочения съд в този й вид, който съд ще се произнесе и относно допустимостта й.Наред с горното е посочено и, че решението на ШОС е постановено в разрез със съдебни актове, постановени по аналогични казуси от съдилища в страната, които са много и не могат да бъдат всички изброени, но се цитират и представят копия от две от тях, а именно решение по в.гр.д.№1170/16г. по описа на ОС-Стара Загора и решение по гр.д.№12161/14г. по описа на РС-Пловдив.

С цитираното становище не е изпълнено указанието на ШОС за представяне на изложение на основания за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 от ГПК, т.к. не е посочен материалноправният или процесуалноправен въпрос, който е решен от въззивният съд в обжалваното решение в противоречие със задължител -ната практика на ВКС и ВС в тълкувателни решения и постановления, както и в противоречие с практиката на ВКС, евент. решен в противоречие с актове на Конституционния съд на Република България или на Съда на Европейския съюз; или съставляващ въпрос от значение за точното прилагане на закона както и за разви -тието на правото.Подобно съдържание не е инкорпорирано и в самата касационна жалба.Предвид неотстраняване на посочената нередовност в рамките на дадения едноседмичен преклузивен срок и на осн. чл.286, ал.1, ат.2 от ГПК касационната жалба подлежи на връщане.    

По изложените съображения съдът приема, че постановеното от ШОС разпореж -дане като правилно следва да бъде потвърдено.Изложените от жалбоподателите в частната им жалба становища, че касационната им жалба е върната, т.к. не са представили преписи от същата за насрещните страни, а такива преписи са били представени, са несъстоятелни, т.к. касационната жалба не е била оставяна без движение от ШОС за представяне на преписи от нея за насрещните страни, докол -кото такива преписи са били представени още с подаването и съответно подобни указания не са давани.Споменаването на думата „преписи” в горецитираното разпореждане №278/28.05. 2019г. е по повод изискването за представяне на преписи за насрещните страни от изложението по чл.280, ал.1 от ГПК, което жалбоподателите е следвало да представят.

 

Въззиваемите претендират присъждане на сторените по частната жалба разноски, представляващи адв.възнаграждение в размер на 450лв. по договор за правна защита и съдействие от 19.07.2019г., платено в брой, съгласно договора, имащ характер на разписка, които следва да им бъдат присъдени на осн. чл.78, ал.3 от ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №338/25.06.2019г., постановено по в.гр.д.№34/19г. по описа на ШОС.

ОСЪЖДА Н.А.А., ЕГН ********** и З. Ю. М., ЕГН ********** да заплатят на М.С.С., ЕГН **********, С.М.С., ********** и Р.М.Ю., ЕГН ********** сумата от 450лв., представляваща съдебно-деловодни разноски, на осн. чл.78, ал.3 от ГПК. 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: