Р Е Ш Е Н И Е

15

гр.Варна, 20 .02.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 20 .02.2019г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ МАРИНОВА

                                                                                       ПЕТЯ ПЕТРОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№41/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.463, ал.2, вр. чл.274 от ГПК.Образувано по по -дадена от „Юробанк България”АД чрез процесуалния представител адв.С.Р. жалба против решение №1747/25.10.2018г., постановено по в.гр.д.№1731/18г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е отменено разпределение от 09.03. 2018г., обективирано в протокол от същата дата, на сумата в размер на 54 351, 81 лв., постъпила по изпълнително дело №20157110400499 по описа на ЧСИ Д. П.-Я. с per. № 711 на КЧСИ и район на действие Окръжен съд - Варна, в следните части: по т. 1.3 от разпределението - за горницата над сумата от 33 881, 53 лв. до разпределената в полза на „Юробанк Бълария" АД сума от 54 351, 81 лв. (т.е. за сумата от 20 470, 28лв.) и вместо него е постановено разпределяне на сумата от 200лв. за присъединения взискател ТД на НАП – Варна в т. 1.6. от разпределението, а остатъкът от сумата от постъпилата публична продан в размер на 20 270, 28лв. е постановено да се върне на С.З.К. и Ц.З.К..

В жалбата се твърди, че решението в обжалваната му част е неправилно поради нарушение на материалния закон по подробно изложените в същата съображе -ния.Претендира се решението в тази му част да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се потвърди извършеното от ЧСИ разпределение за  посочената сума.

В депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК въззиваемите страни С.З.К. и Ц.З.К., двамата чрез процесу -алния им представител адв.Ю.К., поддържат становище за нейната неосно -вателност и молят решението на ВОС в обжалваната му част да бъде потвърдено. Претендират разноски.

Въззиваемите страни „Корект инвест 2008”ЕООД, с.Кипра, община Девня, представлявано от управителя К. Б. И., „Строй инженеринг 2006” ЕООД, гр.Варна, представлявано от управителя Г. Н. С., и ТД на НАП Варна, редовно уведомени, не са депозирали отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството пред ВОС е образувано по жалба вх.№6338/12.03.2018г., пода -дена от С.З.К. и Ц.З.К. против разпределение от 09.03.2018г. по изп.д. №20157110400499 по описа на ЧСИ Д.Я.., рег. №711 и район на действия ОС-Варна.Твърди се, че разпределението е неправилно предвид следното.Неправилно са посочени размерите на вземанията по изп.лист, издаден против жалбоподателите, не са отчетени извършените погашения на дълга чрез наложения запор върху трудовото възнаграждение на С.К., чрез който му е удържана сумата от 8 805, 28лв., преведена от работодателя по сметка на ЧСИ. Неправилно е изчислен размерът на дължимата законна лихва върху главниците. Неправилно са разпределени разноски на взискателя в размер на 2 692, 86лв., без да бъде посочено какви конкретно по видове разноски се включват в тази сума, като така не може да се установи дали същите се ползват с привилегия.Неправилно е разпределена в полза на взискателя сумата от 54 351, 81лв., т.к. същата надви -шава вземането на взискателя по изп.лист, съответно главници и законни лихви.Не се оспорва фактът, че взискателят е ипотекарен кредитор, но се твърди, че даде -ната му от това привилегия се ограничава единствено до отпадане несеквестиру - емостта на обекта на изпълнение, съответно не води до възможността да му бъде разпределяна сума, надвишаваща сбора от главници и законни лихви по изп.лист. Претендира се разпределението да бъде отменено и вместо него извършено ново при спазване нормативните изисквания. 

В депозирания отговор по жалбата в срока по чл.436, ал.3 от ГПК „Юробанк България”АД чрез процесуалния си представител адв.С.Р. поддържа стано -вище за нейната неоснователност и моли обжалваното разпределение да бъде потвърдено.

Въззиваемите страни „Корект инвест 2008”ЕООД, „Строй инженеринг 2006” ЕООД и ТД на НАП Варна, редовно уведомени, не са депозирали отговор по жалбата.

ЧСИ е изложил мотиви по обжалваното действие.

С влязлото в сила в тази му част решение на ВОС е потвърдено извършеното от ЧСИ разпределение по пункт 1.1, 1.2 и 1.5.

Производство по изп.д.№20157110400499 е образувано на 10.11.2015г. по молба на „Юробанк България”АД против „Корект инвест 2008”ЕООД, С.З.К. и Ц.З.К. въз основа на два изп.листа, съответно първият от 18.06.2015г., издаден по в.т.д.№210/15г. по описа на ВАпС, с който „Корект инвест 2008”ЕООД в качеството му на солидарен длъжник на кредитополучателя ЕТ „ЗСК-2001 Зарко К.”, поч. на 27.06.2012г., по договор за кредит №BL8628 от 13.05. 2008г. и анекс №2/14.01.2011г. е осъдено да заплати на банката общо сумата от 170 690, 37лв., представляваща: 145 300, 39лв. - главница по договора за кредит; 24 579, 99лв. - договорна лихва за периода от 05.06.2012г. до 22.01.2014г.; 809, 99лв. - неплатени такси за периода 08.05.2012г.-22.01.2014г., ведно със законните лихви от датата на предявяване на иска - 31.01.2014г. до окончателното изплащане на задължението на осн. чл.79 от ЗЗД, вр. чл.101 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД, и съответно вторият от 18.06.2015г., издаден по в.т.д.№210/15г. по описа на ВАпС, с който С.З.К. и Ц.З.К. са осъдени да заплатят на банката всеки от тях сумата от по 14 084лв., представляваща съответно припада -щата се на всеки от тях като наследници на по ½ ид.ч. от приетото по опис наследство на З. С. К., поч. на 27.06.2012г., действащ като ЕТ „ЗСК-2001 Зарко К.”, които суми представляват част от задълженията по договор за банков кредит №BL8628 от 13.05.2008г., а именно част от главницата в общ размер от 145 400, 39лв., ведно със законните лихви от завеждане на иска на 31.01.2014г. до окончателното изплащане на задължението на осн. чл.86 от ЗЗД. 

Присъединен взискател по право в така образуваното изпълнително произ -водство е държавата на осн. чл.458 от ГПК за дължимите й от длъжниците пуб -лични вземания съгласно издадени удостоверения по чл.191, ал.4 от ДОПК.

Впоследствие с молба от 01.09.2016г. първоначалният взискател „Юробанк България”АД е присъединил за събиране в същото производство вземането си по изп.лист от 11.07.2016г., издаден по т.д.№194/14г. по описа на ВОС, с който „Корект инвест 2008”ЕООД е осъдено да му заплати сумата от 9 804лв., представляваща съдебно-деловодни разноски, както и вземането си по изп.лист от 11.07.2016г., издаден по т.д.№194/14г. по описа на ВОС, с който С.З.К. и Ц.З.К. са осъдени да му заплатят всеки от тях сумата от по 967лв., представляваща съдебно-деловодни разноски.Т.д.№194/14г. по описа на ВОС е първоинстанционното дело на в.т.д.№210/15г. по описа на ВАпС, по което са издадени първите два изп.листа.   

Принудителното изпълнение е насочено от взискателя с молбата за образуване на изп.дело и към недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ж.к.”Вл.Варненчик”, бл. 50, вх.4, ет.2, представляващ апартамент №75, с идентификатор 10135.4504.120. 4.6 по КККР, одобрени 2007г., собственост на длъжниците С.З.К. и Ц.З.К..

Върху този недвижим имот за обезпечение на вземанията на „Юробанк Бъл -гария”АД, за които впоследствие са издадени горецитирани изпълнителни листи, е учредена договорна ипотека с н.а.№60/05.02.2008г.Съгласно акта „Юробанк Бълга -рия”АД/тогава с наименование „Юробанк и ЕФ Джи България”АД/ като кредитор предоставя на кредитополучателя З. С. К. в качеството му на ЕТ „ЗСК-2001 Зарко К.”*** по договор за банков кредит №BL8628/21.01. 2008г. /посочената в изп.листи дата 13.05.2008г. е датата на откриване на заемната сметка и фактическото усвояване на кредита/ сумата от 150 000 евро.Съдлъжник по договора банков кредит е „ЗСК-2005”ЕООД.За обезпечение на всички вземания на банката по посочения договор за банков кредит З. С. К. е учредил ипотека върху собствения си недвижим имот с идентификатор 10135.4504.120.4.6, а „Строй инженеринг 2006”ЕООД е учредило ипотека върху собствения си недвижим имот, находящ се в гр.Варна, м.”Чаира”, представляващ апартамент №21, находящ се във вх.Б, ет.3 на жилищна сграда, изградена в УПИ ІV-1345, кв.18 по плана на 23 п.р. на града.С анекс №1 от 19.08.2009г. е намалена предоставената на ЕТ и „ЗСК-2005” ЕООД кредитна линия, а с анекс №2/14.01.2011г. са променени специалните условия по договора за кредит като е уговорено встъпването в дълг по реда на чл. 101 от ЗЗД на „Корект инвест 2008”ЕООД като солидарен длъжник, наред с пър -воначалните.

З. С.К. е починал на 27.06.2012г.След извършения отказ от нас -ледство от единия от тримата му низходящи, призовани да го наследят, негови единствени наследници по закон са С.З.К. и Ц.З.К., наследяващи при равни квоти, всеки по ½ ид.ч.Двамата наследници са приели наследството на З.К. по опис - по молбата им по чл.61 от ЗН е било образувано гр.д.№11273/12г. по описа на ВРС.Установената стойност в това произ -водство на останалото в наследство имущество от З.К. възлиза на 28 168лв. /от която 28 000 лв. е стойността на недвижимия имот с идентификатор 10135. 4504.120.4.6 и 168лв. е стойността на движимото имущество/.Предвид така устано -вената стойност на останалото в наследство имущество и в производството по делото, по което са издадени цитираните изп.листи, С.З.К. и Ц.З.К. са осъдени да отговарят за задълженията на Зарко Стойков К. в качеството му на ЕТ „ЗСК-2001 Зарко К.”*** по договор за банков кредит №BL8628 до размера на полученото наследство или всеки за ½ от 28 168лв., т.е. всеки за 14 084лв., ведно със законни лихви върху главниците от датата на подаване на исковата молба - 31.01.2014г. до окончател -ното изплащане.

В производството по изп.д. №20157110400499 обаче същите не участват само в качеството си на длъжници по изп.лист, а наред с това си качеството и в качеството си на наследници на ипотекарния гарант З. С. К., учредил ипотека за обезпечение цялото вземане на банката по договора за кредит, която тя има както към кредитополучателя, така и към солидарно отговорните с него съдлъжници, конкретно и за встъпилия в дълга по реда на чл.101 от ЗЗД съдлъжник „Корект инвест 2008”ЕООД.В съдебната практика, в т.ч. формираната по реда на чл.290 от ГПК, както и в доктрината, се приема, че установената в чл.171 от ЗЗД форма на съглашението за промяна на съдържанието или субектите на облигационното правоотношение/писмена с нотариална заверка на подписите/, не е форма за него -вата действителност, а има значение за действието на ипотеката, но по отношение на трети лица.При сключен договор за встъпване в дълг едно лице се задължава солидарно с първоначалния длъжник, поради което занапред ипотеката обезпе -чава изпълнението на всеки един от солидарните длъжници.Встъпването на още един длъжник не влошава положението на лицата, учредили ипотека за чужд дълг с оглед само на първия длъжник, поради което не е необходимо тяхното съгласие, за да се запази ипотеката.Няма данни, че към учредената ипотека е било извършено вписване/или отбелязване/ на встъпването на „Корект инвест 2008”ЕООД.Това обаче е от значение единствено в отношения с трети лица, но възражение по повод горното не може да се прави от ипотекарния длъжник/съответно наследниците му/, за когото ипотеката има действие, независимо от това дали встъпването в дълг е било вписано или не.

В периода 2015г.-2017г. са проведени няколко продани, обявени за нестанали поради неявяване на купувачи.По искане на взискателя е насрочена и проведена публична продан за периода 11.11.2017г.-11.12.2017г. с начална тръжна цена 59 805лв.С протокол от 12.12.2017г. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и купувач ЧСИ е обявил за купувач на недвижимия имот Ю. П. К. за предложената от него цена от 60 002 лв.След внасяне на дължимия остатък от продажната цена с постановление от 20.12.2017г. недвижи -мият имот му е възложен.Постановлението е влязло в сила.

С обжалваното разпределение сумата 60 002 лв. е разпределена от ЧСИ както следва: 1/ с привилегия по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД: а/ сумата от 864, 55лв. - неплатени такси към ЧСИ по т.4, 5, 10, 11 и 31 от ТТРЗЧСИ-т.1.1; б/ 2 692, 86лв. - платени авансово разноски за взискателя „Юробанк България”АД-т.1.2; 2/ с привилегия по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД - сумата от 54 351, 81лв. за взискателя „Юробанк България” АД-т.1.3.Такса по т.26 от ТТРЗЧСИ - 2 092, 78лв.-т.1.5.В т.1.6 е посочено, че в полза на присъединения взискател ТД на НАП - Варна няма суми за разпределяне.

Според протокола на ЧСИ от 09.03.2018г. дългът към „Юробанк България”АД по ИЛ към датата на разпределението възлиза на: І/ за С.З.К. - 1/ главница - 10 361, 93лв.; 2/ втора главница - 967лв.; 3/ законна лихва върху първата главница от 31.01.2014г. - 1 634, 88лв.; ІІ/ за Ц.З.К. - 1/ главница- 14 084лв.; 2/ втора главница - 967лв.; 3/ законна лихва върху първата главница от 31.01.2014г. - 5 866, 72лв.Дългът към „Юробанк България”АД на „Корект инвест 2008”ЕООД възлиза на: 1/ 145 300, 39лв.-главница; 2/ 60 525, 08лв.-законна лихва върху първата главница от 31.01.2014г.; 3/ 25 389, 98лв.-неолихвяема сума по изп.лист; 4/ 2 301, 86лв.-адв.възнаграждение по изп.дело; 5/ 400лв.-хонорар вещо лице по изп.дело; 141лв.-авансово платени такси по т.9, 20 и 31 от ТТРЗЧСИ.

Според уточнението на ЧСИ в молба от 28.08.2018г., депозирана по в.гр.д. №1731/18г. по описа на ВОС, разпределената на „Юробанк България”АД сума от 2 692, 86лв. включва: сумата от 2 301, 86лв. - адв.възнаграждение по изп.дело, сумата от 250лв./погасена част от общо 400лв. възнаграждение за вещо лице/ и 141лв. авансово платени от взискателя суми по т.9, 20 и 31 от ТТРЗЧСИ.

От заключението на СТЕ от 21.09.2018г. на в.л. Б.Банков кредитирано от съда в тази му част като обективно и компетентно дадено и неоспорено от страните, задълженията на С.З.К. и Ц.З.К. по изп.дело към датата на разпределението са: І/ за С.З.К. - 1/ главница - 10 361, 93лв.; 2/ втора главница - 967лв.; 3/ законна лихва върху първата главница от 31.01.2014г. -1 634, 88лв.; ІІ/ за Ц.З.К. - 1/ главница - 14 084лв.; 2/ втора главница - 967лв.; 3/ законна лихва върху първата главница от 31.01. 2014г.- 5 866, 72лв.Предвид така установеното съдът приема, че размерите на вземанията на взискателя са коректно посочени в протокола за разпределение, така и тези към длъжника „Корект инвест 2008”ЕООД, също установени от СТЕ. Извършените от С.З.К. погашения чрез наложения запор върху трудовото му възнаграждение са взети предвид при установяване на дължимите от него суми.За установените вземания на взискателя спрямо С.З.К. и Ц.З.К. съгласно издадените изпълнителни листи същите отговарят до посочените размери.За разликата над тях /общ сбор 33 881, 53лв./ Кирчеви нямат задължение към банката, но на осн.чл.429, ал.3 от ГПК субективните предели на издадения изпълнителен лист спрямо „Корект инвест 2008”ЕООД се разпростира и по отношение на тях, т.к. изпълнението е насочено спрямо недви -жимия имот, върху който е била учредена ипотека от техния наследодател за обезпечение и на всички задължения на „Корект инвест 2008”ЕООД към „Юробанк България”АД по цитирания договор за банков кредит.Обстоятелството, че същите са приели наследството на З.К. по опис в случая не може да ограничи тази им отговорност.Съгласно нормата на чл.60, ал.2 от ЗН наследник, който е приел наследството по опис, отговаря до размера на полученото наследство.Ограни -чаването на отговорността е стойностно и има значение преди всичко за парични задължения.В настоящия случай задължението на Кирчеви по изп.дело за раз -ликата над 33 881, 53лв. не е парично, а задължение да търпят провеждането на принудително изпълнение върху собствения си имот, ипотекиран и за чуждо задъл- жение, за удовлетворяване вземането на ипотекарния кредитор.С оглед горното и бидейки наследници, придобили имот, ипотекиран и за чужд дълг, върху който имот е насочено впоследствие принудителното изпълнение от ипотекарния кредитор, същите не могат да се позовават на приемането на наследството по опис и на стойност 28 168лв., за ограничаване на това им непарично задължение.

Предвид гореизложеното съдът приема, че цялата оставаща сума от 54 351, 81лв. следва да се разпредели за взискателя „Юробанк България” АД, ползващ се с привилегията по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД, от която  сумата 33 881, 53лв. е за парич -ното задължение на Кирчеви по издадените против тях изпълнителни листи, а разликата над 33 881, 53лв. до 54 351, 81лв. се следва на взискателя, т.к. Кирчеви са и ипотекарни гаранти за вземането на „Юробанк България” АД към „Корект инвест 2008”ЕООД по издадените против него изп.листи.Тъй като това вземането надвишава размера на получената при проданта сума, не остава сума, която да се разпределя на кредитора със следваща привилегия, а именно НАП.   

Предвид несъвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на първоин -станционния съд, решението на ВОС следва да бъде отменено в обжалваните му части и вместо него постановено друго, с което извършеното разпределение бъде потвърдено по пункт 1.3 и 1.6.  

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение №1747/25.10.2018г., постановено по в.гр.д.№1731/18г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е отменено разпределение от 09.03. 2018г., обективирано в протокол от същата дата, на сумата в размер на 54 351, 81 лв., постъпила по изпълнително дело №20157110400499 по описа на ЧСИ Даниела Петрова-Янкова с per. № 711 на КЧСИ и район на действие Окръжен съд - Варна, в следните части: по т. 1.3 от разпределението - за горницата над сумата от 33 881, 53 лв. до разпределената в полза на „Юробанк Бълария" АД сума от 54 351, 81лв. (т.е. за сумата от 20 470, 28лв.) и вместо него е постановено разпределяне на сумата от 200лв. за присъединения взискател ТД на НАП – Варна в т. 1.6. от разпределението, а остатъкът от сумата от постъпилата публична продан в размер на 20 270, 28 лв. е постановено да се върне на С.З.К. и Ц.З.К., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА разпределение от 09.03.2018г. по изп.д. №20157110400499 по описа на ЧСИ Д. П.., рег.№711, с район на действие-Окръжен съд Варна в следните части: по т. 1.3 за сумата от 54 351, 81 лв. - разпределена в полза на „Юробанк Бълария" АД на осн. чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД; по т.1.6. - в полза на присъединения взискател ТД на НАП - Варна няма суми за разпределяне. 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: