ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

540/26.08.2016

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   26.08.2016   в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

         ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 410/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от М.Н.П. в качеството й на секретар и представляващ Народно читалище „Искра-1924” чрез процесуалния представител адв. М.Д. *** срещу определение № 1358/31.05.2016 год по гр.д. № 289/2016 год на Окръжен съд Варна, с което е оставена без уважение молбата за допълване на определение № 746/22.03.2016 год в частта за разноските. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което искането бъде уважено, както и да бъдат присъдени разноските в настоящото производство.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разглеждайки я по същество, съдът намира следното:

Производството по в.гр.дз. № 289/2016 год на ВОС е образувано по жалба от Народно читалище „Искра-1924” Варна срещу действия по изп.д. № 20157170401012 на ЧСИ Р. Т., изразяващи се в насочване на изпълнението чрез запор върху банкова сметка, ***. 25 от ЗНЧ представлява несеквестируемо имущество. Жалбоподателят е направил искане и за присъждане на разноските по делото, за които е представил списък и доказателства за плащането им.

С определение № 746/22.03.2016 год. съдът оставил жалбата без разглеждане и прекратил производството по делото. За да постанови този резултат съдът е съобразил, че запорът върху банковата сметка е бил вдигнат, поради което липсва правен интерес от обжалването му.

Съгласно чл. 78 ал. 4 от ГПК ответникът има право на разноски при прекратяване на делото.

От приложените по делото писмени доказателства се установява, че на 04.01.2016 год на длъжника е връчена призовка за доброволно изпълнение от съдебния изпълнител, а на 05.01.2016 год е наложен запор върху сметката му в „Банка ДСК” Варна.

На 13.01.2016 год длъжникът подал в канцеларията на съдебния изпълнител жалба срещу това действие, позовавайки се на несеквестируемост, установена със специалния Закон за народните читалища. В деня на депозиране на жалбата съдебният изпълнител разпоредил вдигане на запора.

При така изяснената обстановка следва да се приеме, че частният жалбоподател с действията си не е станал причина за завеждане на делото, поради което и на осн. чл. 78 ал. 4 от ГПК има право на разноските, които е направил, а именно – 300 лв адвокатско възнаграждение и 25 лв – държавна такса.

Следва да му бъдат присъдени и направените разноски в настоящото производство в размер на внесената държавна такса от 15 лв.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ определение № 1358/31.05.2016 год по гр.д. № 289/2016 год на Окръжен съд Варна и вместо него

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И:

 

ОСЪЖДА Община Варна да заплати на Народно читалище „Искра-1924” гр. Варна, ул.”Кап.Райчо” № 103, БУЛСТАТ 000083811 разноски по в.гр.д. № 289/2016 год на Окръжен съд Варна в размер на 325 лв, както и разноски по в.ч.гр.д. № 410/2016 год на Апелативен съд Варна в размер на 15 лв.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.