ОПРЕДЕЛЕНИЕ

502

24.09.2013 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 24.09. през две хиляди и тринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА ;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 411 по описа за 2013 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от С.Н.Т., ЕГН **********, в качеството му ЕТ „Бояна – С.Т.”***, срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 448/25.06.2013 год. на ОС Добрич по гр.д. 455/2013 год., с което е оставена без разглеждане и е прекратено производството по подадената от него като длъжник жалба по изп. № 20138110400026 по описа на ЧСИ Н. Ж. с район на действие ДОС, вписан под № 811 на КЧСИ, против действията на съдебния изпълнител, изразяващи се в липса на изпращане на покана за доброволно изпълнение и в предприемане на действия – изтегляне на парични средства от негова банкова сметка, ***но изпълнение . В жалбата се излага, че изводът на съда за липса на предпоставките за допустимост на жалбата в някоя от хипотезите на чл. 435 ГПК е неправилен, тъй като е налице хипотезата на чл. 435, ал.2 ГПК.

Постъпил е писмен отговор от насрещната страна – взискателят „ЕКОКОЛОР” ЕООД, гр. Добрич, в който жалбата се оспорва.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на ЕТ – длъжник в изпълнителен процес по изп. № 20138110400026 по описа на ЧСИ Н. Ж. с район на действие ДОС, вписан под № 811 на КЧСИ, против действията на съдебния изпълнител, изразяващи се в липса на изпращане на покана за доброволно изпълнение и в предприемане на действия – изтегляне на парични средства от неговата банкова сметка, ***но изпълнение. Твърди се, че са отнети без основание чужди движими вещи.

Взискателят – ЕООД е оспорил жалбата пред ОС в писмено възражение с твърдения, че е недопустима, евентуално неоснователна.

В мотивите си, дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК, съдебният изпълнител изразява становище за недопустимост на жалбата поради липса на хипотеза по чл. 435 ал. 2 от ГПК.Изложени са и съображения по същество, за неоснователност, тъй като законодателят в хипотезата на чл. 449 от ГПК предвидил изрично действията, които можели да бъдат извършени едновременно с поканата за доброволно изпълнение.

Видно от приложеното изп. д. № 26/ 20103г. по описа на ЧСИ Николай Желев с рег. № 811, образувано е по молба на „Екоколор” ЕООД гр. Добрич, ведно с приложен изпълнителен лист по в. т. д. № 182/ 2012г. по описа на ОС – гр. Варна, по силата на който ЕТ „Бояна – С.Т.”*** е бил осъден да заплати на кредитора парични суми, като на 11. 02. 2013 г. е изпратено запорно съобщение до „ПроКредит Банк /България/” АД за налагане запор на банковите сметки на длъжника за задължението му в общ размер на 23 774. 64лв. На 19. 04. 2013г. с обратна разписка съдебният изпълнител изпратил на длъжника покана за доброволно изпълнение.

Никое от посочените обжалвани действия не попада в хипотезите на чл. 435 ал. 2 от ГПК, уреждащи правото на жалба на длъжника в изпълнителния процес срещу действията на СИ: не се касае до постановление за глоба и насочване на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемане на движима вещ или отстраняване от имот, поради това, че длъжникът не е уведомен надлежно за изпълнението, както и до постановление за разноските. Касае се до запориране на банкова сметка ***, което все още не е изпълнение, нито отнемане на движима или недвижима вещ.

Щом попадената жалба не съдържа твърдения за изчерпателно изброените от законодателя хипотези, в които обжалването е процесуално допустимо, то тази жалба подлежи на разглеждане, а производството по делото пред ОС следва да бъде прекратено.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 448/25.06.2013 год. на ОС Добрич по гр.д. 455/2013 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: