О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Варна,  № 561/17.09.2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание в състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

               ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ

                                    ПЕНКА ХРИСТОВА

 

сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив. Лещев в. ч. гр. дело № 411 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1, т. 1 вр. чл. 436 ГПК.

Образувано е по частна жалба на „ВЕНДОР ВАРНА” ЕООД – гр. Варна, чрез адв. В.Б., срещу определение № 1381/13.05.2014 г., постановено по в. гр. д. № 935/2014 г. на Варненския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане като недопустима подадената от дружеството жалба срещу незаконосъобразни действия на частен съдебен изпълнител Н. Георгиев, изразяващи се в отказ за предоставяне на изпълнителното дело и бездействие да бъде конституиран жалбоподателя като присъединен кредитор.

В жалбата се изтъкват доводи за неправилност на постановения съдебен акт, като се твърди, че окръжният съд неправилно е приел, че в жалбата не се сочели обстоятелства от хипотезата на фактическия състав на допустимо право на жалба по чл. 435 от ГПК; че съдът не е съобразил факта, че в тежест на ЧСИ е да докаже, че е извършил конституиране по делото на жалбоподателя като кредитор по закон – чл. 459, ал. 2 от ГПК; че кредиторите по закон се считат за присъединени по право и не следва конституирането им да бъде обусловено от представяне на изпълнителен лист – в този смисъл неправилно е становището на ЧСИ, че нямало отказ от конституиране, понеже до момента не е подадено искане от жалбоподателя за конституирането му като взискател. Моли се за отмяна на определението.

Няма депозиран отговор от насрещните страни – „УниКредит Булбанк” АД /взискател/, „Интерактив бизнес партнърс” АД /длъжник/, „ВЕНДОР” ООД /длъжник/, „Доктор колор ауто” ООД /длъжник/, В.А.Б. /длъжник/, Н.А.Б. /длъжник/ и Н.А.Д. /длъжник/.

Въззивната частна жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

Видно от справка от публичния търговски регистър към Агенция по вписванията, „ВЕНДОР ВАРНА” ЕООД е заложен кредитор, с оглед вписването на 16.10.2012 г. на залог на търговското предприятие на „ВЕНДОР” ООД.

Съгласно разпоредбата на чл. 459, ал. 2 вр. ал. 1 от ГПК заложният кредитор се смята за присъединен взискател, когато изпълнението е насочено върху предмета на обезпечението.

Кредиторът с учреден особен залог по чл. 4, ал. 1, т. 5 от Закон за особените залози (ЗОЗ) /на търговско предприятие/ несъмнено се ползва от правата по чл. 459, ал. 2 от ГПК, стига обаче заложеното имущество да е индивидуално определено. Когато е заложено търговско предприятие, както е в случая, заложни права върху отделен актив възникват едва след пристъпване към изпълнение - чл. 21, ал. 7 вр. чл. 20, ал. 2, чл. 33, ал. 1, т. 1 вр. чл. 32, ал. 3 от ЗОЗ. Присъединяването на заложен кредитор по право в тази хипотеза може да бъде съобразявано само ако преди изготвяне на разпределението кредиторът установи правата си върху съответния актив, чрез посочването му като елемент от съвкупност на търговското предприятие при вписването на пристъпване към изпълнение в Централния регистър на особените залози. Именно в тези случаи законът дава възможност правата на заложния кредитор да се удостоверят не с изпълнителен лист, а само с извлечение от регистъра за пристъпено изпълнение и вписан залог.

В настоящия случай, подадената до ЧСИ молба от 07.02.2014 г., депозирана от „ВЕНДОР ВАРНА” ЕООД, чрез адв. Б., е относно запознаване с материалите по процесното изпълнително дело № 1347/2012 г.

Никъде в молбата не се прави уточнение, че същата е подадена от заложен кредитор, което както се посочи и по-горе също щеше да е недостатъчно, тъй като правата на заложния кредитор следва да се удостоверят /макар и не с изпълнителен лист/ с извлечение от Централния регистър на особените залози за пристъпено изпълнение върху определен актив и вписан залог.

Видно от писмените доказателства от приложеното изпълнително дело, жалбоподателят е подал на 11.02.2014 г. втора молба с идентично съдържание на първата от 07.02.2014 г. с допълнението, че „ВЕНДОР ВАРНА” ЕООД е заложен кредитор на осн. чл. 459, ал. 2 от ГПК. На същата ЧСИ е поставил резолюция от дата 17.02.2014 г., че разрешава запознаване с материалите по делото.

Правни изводи:

Обжалваното от „ВЕНДОР ВАРНА” ЕООД действие на ЧСИ Н. Г. – отказ от запознаване с изпълнителното дело не попада в хипотезите на чл. 435, ал. 1 от ГПК и само на това основание частната жалба е неоснователна. Отделно от това принципно липсва и правен интерес от обжалване на този отказ, тъй като 4 дни по-късно достъп до материалите по изпълнителното дело е даден.

Що се отнася до второто оплакване - отказ от конституиране на кредитор, реално такъв отказ няма, тъй като не може да се откаже нещо, което от една страна не е било поискано /искането е само досежно запознаване с материалите по делото/, а от друга, кредиторът се счита за присъединен взискател по право, т.е. изрично постановление на ЧСИ само би констатирало /удостоверило/ участието и на този взискател. Друг е въпросът, че с оглед спецификата при кредитора с учреден особен залог по чл. 4, ал. 1, т. 5 ЗОЗ, макар и присъединен по право, съществува процедура, която следва да бъде спазена, за да може този кредитор да се ползва от предоставените му от закона права на предпочтително удовлетворяване.

С оглед гореизложеното, обжалваното определение се явява правилно.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 1381/13.05.2014 г., постановено по в. гр. д. № 935/2014 г. на Варненски окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                               

       

         2.