ОПРЕДЕЛЕНИЕ

528

14.09.2017 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 14.09. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 411 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Т.Я.П. и Г.Я.С. - П., срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1758/30.06.2017 год. на ОС Варна по ч.гр.д. 1412/2017 год., с което е прекратено производството по подадената от тях жалба срещу действията на ЧСИ Д. П.– Я. по изп. Д. 20137110400256. В жалбата се излага, че определението е незаконосъобразно. Изложени са доводи, че е нарушен случайният принцип на разпределение и всички дела на страните попадат в един и същи състав. Иска се проверка на редовността на жалбите по делото, като се твърди, че е нарушено правото на справедлив процес на страните. Изложени са и аргументи по същество: твърди се, че всяко нарушение в изпълнителния процес, особено драстичните процесуални такива, са основание за обжалване на действията на ЧСИ по чл. 435 ГПК. Излагат се подробни доводи по основателността на жалбите, по които производството по делото е прекратено.

Препис от жалбата не е връчен на насрещните страни в изпълнителния процес, а това прави производството пред ВАпС недопустимо на този етап, тъй като следва да се проведе процедурата по връчване на преписи от жалбата на насрещните страни в изпълнителния процес, изчакване на срока за отговор и едва тогава делото може да бъде разгледано от ВАпС.

Водим от изложените съображения, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по настоящото гражданско дело и ВРЪЩА жалбата на ВОС, който следва да връчи преписи от ЧЖ на насрещните страни и след евентуално получените отговори да изпрати делото за произнасяне във ВАпС.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: