О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 519/22.08.2019г.

 

гр. Варна

 

            Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕН СЛАВОВ

                                    ЧЛЕНОВЕ:  ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                       РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Р. Станчева

въззивно ч.гр.д. № 411 по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано по частна жалба на КПКОНПИ, чрез процесуален представител против определение  № 2036/09.07.2019г., постановено по гр.д. № 873/2019г. по описа на Окръжен съд – Варна и с което производството по делото е прекратено, поради недопустимост на иска по чл.153 вр. §5 ал.2 ЗПКОНПИ, предявен против И.В.С. и Г.М.С. за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 87 752.85 лева.

В жалбата се излагат оплаквания за неправилност на обжалваното определение. Оспорват се изводите на първоинстанционния съд досежно характера на срока по чл.27 ал.1 ЗОПДНПИ /отм./, съответно чл.112 ЗПКОНПИ, обусловили и крайния извод за недопустимост на предявения иск. Излагат се подробни аргументи в подкрепа на застъпваната от жалбоподателя теза, че изтичането на същия не преклудира правото на Държавата да иска отнемане на незаконно придобитото имущество. Отправеното до съда искане е за отмяна на съдебния акт и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

В срок е постъпил писмен отговор от насрещната страна, с който жалбата се оспорва като недопустима, поради депозирането й от лице без представителна власт, а в условията на евентуалност и като неоснователна.

Частната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване акт. Констатираният пропуск вр. представителната власт на процесуалния представител, чрез който е депозирана жалбата към настоящия момент е отстранен, поради което и на основание чл.101 ал.2 ГПК вр. чл.262 ГПК същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

Първоинстанционното производство е образувано по предявен от КПКОНПИ иск с правно основание чл.153 вр. §5 ал.2 ЗПКОНПИ, предявен против И.В.С. и Г.М.С. за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 87 752.85 лева.

От приложените към исковата молба писмени доказателства се установява, че въз основа на уведомление от Окръжна прокуратура – Варна по чл.22 ал.1 ЗОПДНПИ /отм./ вх.№ УВ-1687/29.11.2017г., с Протокол  № ТД 04ВА/УВ-15315/07.12.2017г. на директора на ТД на КОНПИ – Варна е образувана проверка срещу ответника И.С.. С решение № 27/16.01.2019г. на Комисията срокът за проверката е продължен с шест месеца, считано от 07.12.2018г. /датата, на която е изтекъл предвидения в чл.27 ал.1 ЗОПДНПИ /отм./ едногодишен срок/. Проверката е приключила с доклад по чл.140 ал.1 ЗПКОНПИ вр. §5 ал.2 от същия закон, въз основа на който е взето и решение №  713/08.05.2019г. за предявяване на иска по чл.153 ЗПКОНПИ.

При така установеното безспорно следва, че от датата на Протокол № ТД 04ВА/УВ-15315/07.12.2017г.  на директора на ТД на КОНПИ – Варна до датата на вземане на решението от 08.05.2019г. е изминал период повече от една година, като няма данни към датата на изтичането му срокът на проверката да е продължаван съгласно разпоредбата на чл.27 ал.2 ЗОПДНПИ /отм./, приложима към датата на изтичане на срока по чл.27 ал.1 ЗОПДНПИ /отм./ на основание §5 ал.1 от ЗПКОНПИ в редакцията преди изменението обн. ДВ бр.1/2019г. Взетото на 16.01.2019г. решение по чл.112 ЗПКОНПИ вр. §5 ал.2 от с.з., ред. ДВ бр.1/2019г., е след изтичане на този срок, поради което и не може да има за последица неговото продължаване.

Мнозинството на настоящия съдебен състав приема, че сроковете за извършване на проверката по законите за гражданската конфискация, както по отменения ЗОПДНПИ, така и по ЗПКОНПИ са преклузивни /в т.см. Решение № 323/18.01.2018г. по гр.д. № 5291/2016г. на ВКС/ - касае е се за особено санкционно производство, с изрично предвидена възможност само за еднократно продължаване на срока и при зачитане прокламираните в чл.6 ЕКЗПЧОС и чл.1 от Допълнителен протокол към нея принципи за законоустановеност, необходимост от постигане на легитимна цел и пропорционалност в ограничаване правата вр. реализиране гражданската конфискация. Поради това и доколкото към датата на образуване на исковото производство срещу ответниците срокът за проверката е бил изтекъл, то следва, че правото на Държавата за отнемане на незаконно придобито от тях имущество е погасено.

Това обуславя и недопустимостта на предявения иск, поради което и правилно производството по делото е прекратено от първоинстанционния съд.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение  № 2036/09.07.2019г., постановено по гр.д. № 873/2019г. по описа на Окръжен съд – Варна

           

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба, при условията на чл.280 ГПК пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от връчването му.

 

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                                                                                          2.

                                                                                                          /с особено мнение/