ОПРЕДЕЛЕНИЕ

614

Гр. Варна, 26.09.2014 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, в разпоредително съдебно заседание на 26.09. през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 като разгледа докладваното от съдията П. Христова

 въззивно гражданско дело № 412 по описа за 2014-та година:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по въззивна жалба срещу решение № 20/15.05.2014 год. по гр.д. 120/2013 год. на ОС Разград, подадена от „Застрахователно и акционерно дружество „Булстрад Виена иншурънс груп” АД, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, ул. „Позитано” №5, с което е ОТХВЪРЛЕН ПРЕДЯВЕНИЯТ ОТ същото ЗД иск срещу В.И.в., И.И.В. и В.И.В., по чл. 274 КЗ.

Съдът констатира, че в диспозитива липсва указание на размера и характера на отхвърлените искове, така, както те са описани в мотивите на решението.

Противоречието между мотиви и диспозитив представлява ОФГ, поради което и делото следва да се върне на ОС Разград за постановяване на коректен диспозитив, от който да става ясно точно кои са отхвърлените искове по размер  спрямо всеки от ответниците, както и какво е фактическото основание.

Въззивното производство следва да се прекрати, а делото да се върне на РОС.

С оглед на горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ВЪЗЗИВНАТА ЖАЛБА.

ИЗПРАЩА делото на РОС за провеждане на производството по ОФГ, след което делото да се върне на ВАпС за разглеждане на въззивната жалба.

Определението не подлеи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: