ОПРЕДЕЛЕНИЕ

631

18.09.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 17.09. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д.412 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от «Димитров – 2000» ЕООД, гр. Попово. Озаглавена е «възражение» до ЧСИ № 769. С уточнителна молба е посочено, че се обжалва разпореждане от 19.06.2015 год. на съдия от ОС Търговище по гр.д. 123/2014 год. за издаване на изпълнителен лист в полза на Д.А.М. ***«Орешак» 6срещу «Димитров-2000» ЕООД, ЕИК 125510617, със седалище и адрес на управление в гр. Попово, за сумата от 8180,53 лв., представляваща разноски по делото във всички инстанции – първа, въззивна, касационна. В жалбата се твърди, че по делото вече е издаден изпълнителен лист, по него са платени суми, включващи и разноски за ОС Търговище.

Насрещната страна е изразила становище за неоснователност на жалбата.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Делото пред ОС е приключило с влязло в сила решение в полза на д.А.М.. Пред въззивната инстанция е издаден изпълнителен лист за главница и лихви, за който е извършено надлежно отбелязване. За разноските изпълнителен лист е отказан преди влизане в сила на решенията. След връщане на делото от ВКС е подадена молба от ищцата за присъждане на разноските, по която е постановено обжалваното разпореждане, с което съдията – докладчик е констатирал, че са налице предпоставките по чл. 404, т.1 ГПК за издаване на изпълнителен лист за присъдените разноски от всички инстанции, възлизащи общо на 8180,53 лв., от които 3980,53 лв. разноски пред ОС Търговище, 2100 лв. пред ВапС, и 2100 лв. пред ВКС.

Видно еот представената от жалбоподателя призовка за доброволно изпълнение, че срещу него е образувано изпълнително дело, по което той е заплатил на Д.М. 40000 лв. главница, 2484,70 лв. лихва върху главницата от подаване на исковата молба, лихва от 5513,16 лв. от преди това и разноски за ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО в размер на 3821,84 лв.

Разноските за изпълнителното производство нямат касателство към издадения изпълнителен лист за разноските в съдебната фаза.

Следователно, издаденият изпълнителен лист е за подлежащи за принудително изпълнение вземания по влезли в сила съдебни актове, за които ИЛ не е издаван – чл. 404 т.1 ГПК.

Поради съвпадащите изводи на въззивния и първоинстанционния съд, обжалваният акт следва да се потвърди.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 19.06.2015 год. на съдия от ОС Търговище по гр.д. 123/2014 год. за издаване на изпълнителен лист в полза на Д.А.М. ***«Орешак» 6срещу «Димитров-2000» ЕООД, ЕИК 125510617, със седалище и адрес на управление в гр. Попово, за сумата от 8180,53 лв., представляваща разноски по делото във всички инстанции – първа, въззивна, касационна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: