ОПРЕДЕЛЕНИЕ

631

Гр. Варна, 30.09

.2014 год.

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО съдебно заседание на 30.09. през две хиляди и четиринадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 като разгледа докладваното от съдията Христова

възз. гр.д. № 413 по описа за 2014-та година на ВОС:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

            Настоящото производство е образувано по частна жалба на «Фреш маркет» ЕООД, гр. Добрич с ЕИК 124680196, срещу определение № 404/27.06.2014 год. по гр.д. 413/2014 год. на ОС Добрич, с което е прекратено производството по жалба на същото дружество в качеството му трето лице – купувач срещу отказ на ЧСИ да проведе процедура по чл. 521 ГПК по оценяване и събиране на равностойността на движима вещ, обект на публична продан по изп.д. 20128110400199 на ЧСИ Н. Желев, рег.№811 и район на действие района на ОС Добрич.

В жалбата се излага, че определението на ОС е незаконосъобразно, следва да се отмени и делото да се гледа по същество с произнасяне на решение. Излага се в жалбата, че няма друг способ за защита на жалбоподателя.

Срещу жалбата е постъпил писмен отговор от заложния кредитор по делото ОББ АД, гр. София, в който се излага, че определението на ДОС е правилно и обосновано.

Взискателят «Братя Енчеви» ООД, гр. Добрич и длъжникът Г.Н.П., не са изразили становища по жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Пред ОС Добрич делото е образувано е по жалба, срещу отказа на ЧСИ да удовлетвори молба на спечелил публична продан купувач да се проведе процедура по чл.521, ал.2 от ГПК, обективиран в постановление от 27.05.2014г. В жалбата се твърди, че е налице влязло в сила постановление за възлагане на движима вещ - трактор в полза на купувача, но вещта е изчезнала по вина на длъжника. Това наложило да се иска оценяване на трактора и събиране на паричната му равностойност, но ЧСИ постановил незаконосъобразен отказ.

 Взискателят по изпълнителното дело Г.Н.П.  е изразил становище за недопустимост и за неоснователност на жалбата. Присъединения взискател ОББ АД гр.София също е изразил становище за неоснователност.

Длъжникът „Бртя Енчеви” ООД, гр. Добрич не е изразил становище пред ОС.

В мотивите си по чл.436, ал.3 ГПК съдебният изпълнител е дали писмено становище за недопустимост и неоснователност на жалбата.

Изпълнителното дело е за принудително събиране на парично вземане, като принудителното изпълнение е насочено срещу движими вещи, сред които и процесния колесен трактор, собственост на дружеството –длъжник. По отношение на тази вещ има влязло в сила постановление за възлагане от 05.11.2012 г. след публична продан, спечелена от дружеството - жалбоподател. Предаване на вещта не е извършено по причина, че тракторът не е намерен у длъжника.

С молба от 20.05.2014г. купувачът е поискал от ЧСИ да му бъде присъдена равностойността на липсващата вещ.  С постановление от 27.05.2014г. ЧСИ е отказал да удовлетвори молбата по съображения, че не са налице предпоставките за прилагане на чл.521, ал.2 от ГПК.

 Публичната продан е извършена по реда на чл.474, ал. 5 от ГПК, като приложение намират правилата на чл. 482 и 521 от кодекса.

При положение, че е спечелил публична продан и има влязло в сила постановление за възлагане, купувачът в публичната продан вече има статут на взискател, а не на трето лице в изпълнителния процес по отношение на осъществяването на правото му да получи закупената от него вещ. Ето защо, той е легитимиран да обжалва отказът на ЧСИ да проведе процедура по чл. 521 ГПК. Жалбата му следва да бъде разгледана по съществото, като се вземе предвид, че същото качество – на взискател, купувачът ще има и в производството по чл. 521 ГПК, към който препраща чл. 474, ал.5 ГПК.

Предвид несъвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде отменен, а делото – върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение № 404/27.06.2014 год. по гр.д. 413/2014 год.  на ОС Добрич и ВРЪЩА делото на на ОС Добрич за разглеждането му по същество.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: