ОПРЕДЕЛЕНИЕ 547

гр. Варна, 25.08.2015г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                                             ПЕНКА ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 413/15г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба на „Марго 77” ООД, гр. Кърджали чрез адв. Ил. З. *** против определение № 2047/08.06.15г., постановено по в.гр.д. 1664/2015г. по описа на ВОС, с което е прекратено производството по делото. Счита се, че ВОС неправилно е приел, че жалбата на „Марго 77” ООД в качеството му на присъединен взискател по изп.д. № 20127180403829 против отказа на ЧСИ Ст. Д.., рег. № 718 да прекрати изпълнителното дело, е недопустима. Сочи се, че нормата на чл. 433, ал. 1 от ГПК има императивен характер и при наличието на предвидените в нея обстоятелства СИ е длъжен да прекрати производството по делото с постановление, което подлежи на обжалване. Признава се, че прекратяването на изпълнението не представлява изпълнително действие, но отказа на СИ да приложи императивната правна норма и да прекрати производството по изпълнителното дело подлежи на обжалване. Обратното становище би означавало според жалбоподателя, че неизпълнението на нормата на чл. 433 ,ал. 1, т. 6 от ГПК би останало без санкция. Обосновава се и правния интерес на дружеството да подаде молба за прекратяване на изпълнителното дело и респективно да обжалва отказа за такова прекратяване – продължаването на изпълнението ще влоши състоянието на длъжника, тъй като ще му възложи заплащането и на разноските по изпълнението, а това пък от своя страна ще затрудни взискателя от удовлетворяване на вземането му. Претендира се отмяна на определението, произнасяне по същество на частната жалба и присъждане на разноските по делото.

В предвидения срок са постъпили отговори на частната жалба от първоначалния взискател по изпълнителното дело „ВИП България инвест” ЕООД, гр. Варна и длъжника по изпълнението „Варна Парадайс” ООД, гр. Варна. Същите са оспорили основателността на частната жалба и считат постановеното определение на ВОС за правилно и законосъобразно. Първият обосновава липсата на правен интерес на присъединения взискател изобщо да иска прекратяване на изпълнението поради невнасяне на дължимите авансово такси, тъй като такъв интерес има единствено длъжника, а отделно от това при спряно изпълнително производство не са допустими никакви други действия и искането за прекратяване на производството е било недопустимо. Длъжникът пък допълва аргументацията, позовавайки се на т. 11 от ТР № 2/2013г., постановено на 26.06.15г. от ОСГТК на ВКС.

Частната жалба е подадена в срок, при наличието на надлежна представителна власт и интерес от обжалването, поради което е допустима. Разгледана по същество обаче, частната жалба е неоснователна поради следното:

Производството пред ВОС е било образувано по жалба на „Марго 77” ООД, гр. Кърджали чрез адв. Ил. З. *** в качеството му на присъединен взискател по изп.д. № 20127180403829 по описа на ЧСИ Ст. Д., рег. № 718, против постановения на 08.04.15г. отказ на ЧСИ да прекрати изпълнението на осн. чл. 433, ал. 1, т. 6 от ГПК поради невнасяне на дължимите авансово такси от първоначалния взискател.

Предвид изчерпателно посочените в ГПК хипотези на обжалваемост на действията на СИ, сред които не попада отказа му да прекрати изпълнителното дело, то и жалбата против този отказ действително е била недопустима и правилно ВОС е прекратил производството по същата. Частната жалба следва да се остави без уважение.

Що се отнася до това какви са последиците от неприлагането на нормата на чл. 433, ал. 1, т. 6 от ГПК от СИ, то следва действително да се имат предвид разясненията, дадени в т. 11 от ТР № 2/2013г., постановено на 26.06.15г. от ОСГТК на ВКС.

Настоящото определение е окончателно по арг. от т. 2 на ТР № 3/12.07.05г. по т.д. № 3/2005г. на ОСГТК на ВКС.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

                                                                                                                      

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Марго 77” ООД, гр. Кърджали чрез адв. Ил. З. *** против определение № 2047/08.06.15г., постановено по в.гр.д. 1664/2015г. по описа на ВОС, с което е прекратено производството по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: