ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

528

Гр.Варна, 30.09.2013  г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 30 септември 2013 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Маринела Дончева

     ЧЛЕНОВЕ: Пенка Христова

           Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. № 414 по описа на съда за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК вр. с чл. 407 ГПК и е образувано по частна жалба от В.П.Е. ***, против разпореждане на Варненския окръжен съд от 16.08.2012 г., постановено по гр.д. № 1141/2010 г. по описа на ВОС, за издаване на изпълнителен лист по влязло в сила решение № 810/23.04.2012 г., постановено по същото дело.

Жалбоподателката е настоявала, че обжалваното разпореждане е неправилно, тъй като окръжният съд е издал изпълнителния лист по невлязло в сила първоинстанционо решение. Молила е за отмяната му и за обезсилване на изпълнителния лист.

Насрещната страна не е подала отговор на жалбата.

При данните за връчване на призовката за доброволно изпълнение на 12.04.2013 г., подадената по пощата на 26.04.2013 г., в двуседмичния срок по чл. 407 ГПК, частна жалба е в срок. Същата е допустима, а разгледана по същество и основателна по следните съображения:

С обжалваното разпореждане, окръжният съд е постановил издаване на изпълнителен лист въз основа на постановеното по делото съдебно решение № 810 от 23.04.2012 г.неправилно приемайки, че същото е влязло в сила.

С отговора на исковата молба по гр.д. № 1141/2010 г. на ВОС, жалбоподателката е посочила съдебен адресат адв. М. М. и адрес  в гр.Варна, ул. „Полк.Свещаров” №14. Препис от постановеното по делото решение, обаче й е бил изпратен на адрес гр.Варна, кв.”Чайка” бл.54, вх.А, ап.17, като след залепване на уведомление на пощенската й кутия и след непотърсване на книжата в 14 дневен срок, съдът ги е приложил към делото и с разпореждане от 22.05.2012 г. е  приел, че са редовно връчени на основание чл. 41, ал.2 ГПК.

Съгласно разпоредбата на чл. 39 от ГПК, когато страната е посочила в седалището на съда лице, на което да се връчат съобщенията – съдебен адресат, или има пълномощник по делото, връчването се извършва на това лице или на пълномощника.

В случая, след като страната е посочила такъв съдебен адресат, съдът е бил длъжен да изпрати преписа от решението именно до него, което той не е сторил. Именно, защото първоинстанционното решение не е било редовно връчено на ответницата, то не е  влязло в сила и не е съставлявало основание по чл. 404, т.1 от ГПК за издаване на изпълнителен лист. Затова, разпореждането за издаване на изпълнителния лист се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а изпълнителния лист – обезсилен.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждане на Варненския окръжен съд от 16.08.2012 г., постановено по гр.д. № 1141/2010 г. по описа на ВОС за издаване на изпълнителен лист по влязло в сила решение № 810/23.04.2012 г., постановено по същото дело и ОБЕЗСИЛВА, издадения въз основа на него изпълнителен лист.

Определението може да се обжалва пред ВКС, с частна касационна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му при условията на чл.280 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: