ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

565/02.09.2015 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  02.09.2015 г.  в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 414/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Ж.Д.Х. от гр.Варна срещу определение № 2414/03.07.2015 год по гр.д. № 1538/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о., 12 състав, с което е оставено без уважение искането й за предоставяне на правна помощ.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Безплатна правна помощ се предоставя на лица, отговарящи на критериите, посочени в чл. 22 от Закона за правната помощ, като съответните обстоятелства следва да бъдат установени с документи, издадени от компетентните органи, както и с декларация за семейно и имуществено състояние.

Молбата, депозирана на 22.12.2014 год, с която страната е поискала осигуряване на правна помощ, не е мотивирана с посочване на конкретни обстоятелства и не е придружена от необходимите доказателства. Затова, по разпореждане на съда тя е била уведомена лично на 14.01.2015 год, че следва да представи изискуемите от закона доказателства. До момента на постановяване на обжалваното определение това указание на съда не е било изпълнено. Частната жалба съдържа неподкрепено с доказателства твърдение, че декларация за семейно и имуществено състояние е била подадена, но не е уточнено кога е станало това, а такава липсва и към самата частна жалба. Ето защо настоящият състав намира, че искането за предоставяне на правна помощ е недоказано и поради това правилно първоинстанционният съд го е оставил без уважение. Това не лишава страната от правото да го поднови след спазване на законовите изисквания по чл. 22 ал.2 от Закона за правната помощ.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2414/03.07.2015 год по гр.д. № 1538/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о., 12 състав.

Определението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.