ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                       №  464     /                              30.08.2013 год.  гр. Варна

 

Апелативен съд - Варна                                     Гражданско отделение

На   30 август                                                                          2013 год.

в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

         Като разгледа докладваното от съдията С. Илиева в. ч. гр. дело № 415 по описа за 2013 година.

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК и е образувано по частна жалба на И.К.В. от гр. Варна, срещу Определение № 1942 от 02.07.2013 г. на Окръжен съд – Варна, постановено по ч. гр. дело1774/13 г., с което е прекратено производството като недопустимо.

Не е постъпвал писмен отговор от насрещната страна в производството – взискателят К.И.В., действащ със съгласието на майка си Д.И.З..

          Частната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Съдът съобрази следното:

В частната жалба се правят оплаквания за неправилност на определението и се моли то да бъде отменено. Посочва се, че същото нямало дата, подписи на съдебния състав, не съдържа номер, печат на съда. Твърди се, че са изпълнени указанията на съда.

Съдът установи от фактическа страна следното:

Варненският окръжен съд с разпореждане № 1705/10.06.2013 г. по ч. гр. дело1774/13 г. е указал на жалбоподателя да уточни срещу какво точно е депозираната от него жалба – срещу разпореждане на ВРС за издаване на изпълнителен лист /като този въпрос е провокиран от обстоятелствената част на самата жалба до ВОС, насочваща вниманието на съда към основанието за издаване на изпълнителен лист, че изпълнителният лист не определял с точност размера на вземането и т.н./. В разпореждането си съдът е указал също така, ако жалбата е срещу такова разпореждане, срещу кое точно с оглед на обстоятелството, че са издадени 2 изпълнителни листа или пък да уточни дали не обжалва действия на съдебния изпълнител, както и кои точно.

В постъпилото уточнение на молбата вх. № 20537/01.07.2013г. по описа на ВОС се обръща внимание на „фактическата правна обстановка”. Излага се, че е налице „неопределеност на сумата по размер, поради неопределеност по основание и произход, поради недопустимото събиране на суми по два изпълнителни листа”.  Сочи се порок в изпълнителното основание. Посочва се, че комплектът от документи, приложен към жалбата, е налице: двата изпълнителни листи.

Жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението за прекратяване – правилно.

При дадените изрични указания на съда, жалбоподателят е трябвало да уточни какво точно обжалва, с оглед необходимостта да се очертаят предметните предели на производството във връзка с диспозитивното начало в процеса.

Уточнението на молбата по своето същество нищо не е уточнило. Може да се предположи, че се обжалва разпореждането за издаване на изпълнителния лист/листи, но съдът не може да правораздава по предположение. При условие, че страната не е отстранила посочените от съда нередовности в жалбата си – чл. 436, ал. 4 вр. чл. 260, т. 2-4 от ГПК, като изрично и недвусмислено посочи какво точно иска (а не само да навежда впечатления за някаква своеобразна незаконосъобразност), то правилно същата е приета за недопуситма и производството прекратено.

          Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА  Определение № 1942 от 02.07.2013 г. по ч. гр. дело1774/13 г. на Окръжен съд – Варна.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                  

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                  

 2.