Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№142

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на    30.09.2015 година                    в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 415/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от „Анди БГ” ООД съд седалище с.Труд, Пловдивска обл. срещу решение № 722/15.04.2015 год по в.гр.д. № 511/2015 гоз на Окръжен съд Варна, пети състав, с което съдът е отхвърлил жалбата срещу протокол от 20.10.2014 год за  разпределение на суми по изп.д. № 307/2014 год на ЧСИ Станимира Данова. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на решението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което бъде извършено ново разпределение.

Постъпили са отговори на частната жалба от „С.Г.Груп и партньори” ООД и от М.С.П., в които оспорват доводите на въззивника и молят за потвърждаване на решението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Частният жалбоподател е кредитор на М.С.П. по изп.д. № 934/2013 год на ЧСИ Мариана Обретенова с рег.№ 758 и район на действие Окръжен съд Пловдив. В това му качество със запорно съобщение № 12661/09.05.2014 год е наложен запор на вземането, предявено за изпълнение по изп.д. № 307/2014 год на ЧСИ Станимира Данова, с взискател М.С.П. срещу Б.Н.С. до размер на 60 957,02 лв, представляващо главници и лихви по изпълнителния лист и разноски на ЧСИ Мариана Обретенова. С постановление № 12984/13.05.2014 год на ЧСИ Мариана Обретенова запорираното вземане е възложено за събиране на кредитора „Анди БГ” ООД по реда на чл. 510 от ГПК.

В хода на изпълнителното производство по изп.д. № 307/2014 год на ЧСИ Станимира Данова са били изнесени на публична продан недвижими имоти на длъжника Б.Н.С.. Съпругата му – недлъжник Валя Дечева Стоянова е осуетила проданта по реда на чл. 505 ал.1 от ГПК, като внесла по сметката на съдебния изпълнител равностойността на дела на длъжника в размер на 136 728,38 лв.

Междувременно, М.С.П. – длъжник по запорираното вземане, се разпоредила с части от него в полза на трети лица чрез договори за цесия.

Наложеният запор в рамките на изпълнителното производство обезпечава правото на взискателя да се удовлетвори от имуществото на своя длъжник, но не създава привилегия по смисъла на чл. 136 от ЗЗД относно реда, по който се разпределят събраните суми. Когато те са недостатъчни, съдебният изпълнител извършва разпределение, съобразявайки се именно с установения от закона ред за предпочтително удовлетворение. В полза на кредитора, чието вземане е обезпечено чрез налагане на запор, съдебният изпълнител запазва припадащата му се сума, но това не означава, че той ще получи пълния размер на вземането си. Не случайно законодателят е използвал израза „припадаща се сума”, т.е. сумата, която следва да му се разпредели съобразно с реда на привилегиите. Вземанията от един и същи ред, а такива са вземанията на всички взискатели, участващи в разпределението, се удовлетворяват съразмерно.

Частният жалбоподател е изложил доводи, че извършените цесии са непротивопоставими спрямо него и цесионерите не са придобили качеството на кредитори, поради което и неправомерно са били включени в разпределението. По същество той оспорва вземанията на присъединените взискатели – цесионери и поради това е обжалвал разпределението в цялост.

Наистина, съгласно чл. 452 ал.1 от ГПК извършените от длъжника разпореждания със запорираната вещ или вземане след запора са недействителни спрямо взискателя, освен ако третото лице-приобретател може да противопостави аргументи, извлечени от чл. 78 от ЗС. На относителната недействителност взискателят не може да се позовава инцидентно в производството по обжалване на разпределението. Тя трябва да се установи по реда на чл. 464 ГПК в състезателно исково производство срещу длъжника и третите лица – цесионери, за да може да се отрече със сила на присъдено нещо съществуването на вземанията им, придобити по договорите за цесия. Предявяването на иска спира предаването на сумата, определена за кредитора с оспорено вземане, като по този начин се осигурява защитата на взискателя, в чиято полза е наложен запорът.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че обжалваното решение е законосъобразно и правилно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 722/15.04.2015 год по в.гр.д. № 511/2015 гоз на Окръжен съд Варна, пети състав.

Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                  

                   2.