ОПРЕДЕЛЕНИЕ

489

13.08. 2018  г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 13.08. 2018   година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.415 по описа за 2018 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.1 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от В.П. АНГЛЕЛОВА, лично и като майка и законен представител на детето Е.Б.А., срещу определение №893/11.04.2018 г. по гр.д. 2521/2017 год. на ОС Варна, с което е СПРЯНО производството по същото дело, на осн. чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, до приключване на НОХД 820/2017 год. на ВОС. В жалбата се твърди, че определението е неправилно, тъй като наказателното дело, което съдът е приел за преюдициално, не обуславя изхода от делото, а само забавя разглеждането му. Твърди се, че се касае за деликт, който следва да се доказва на общо основание, а деликт може да има и без да е установено престъпление.  Иска се отмяна на определението.

Препис от жалбата е връчен на насрещните страни Й. П. Р., „Планекс“ ЕООД, ЕИК 813087785, гр. Варна, които са оспорили доводите в ЧЖ в писмени отговори и са искали потвърждаване на определението за спиране на производството.

Препис от жалбата е връчен и на останалите ответници по исковете, В. С. Т., М. И. М., „Инекс Консулт“ ЕООД, В. П. Д., В. И. П., „Бултранспорт Груп“ ЕООД, П. С. Н., Й.П. Р., „Международен панаир Пловдив“ АД, третото лице ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД, които не са изразили становище.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред Окръжен съд - Варна е образувано по искова молба на В.П.А. лично и като законен представител на Е.Б.А. срещу „Планекс“ ЕООД, В. С. Т., М. И. М., „Инекс Консулт“ ЕООД, В. П. Д., В. И.П., „Бултранспорт Груп“ ЕООД, П.С. Н., Й.П. Р., а в условията на евентуалност - срещу „Международен панаир Пловдив“ АД за солидарно заплащане на сумата от 100 000 лева на В.П.А. и сумата от 150 000 лева на Е.Б.А., представляващи претърпени от ищците неимуществени вреди, причинени от смъртта на Б. А. С., на основание чл. 45 от ЗЗД, съответно по чл. 49 от ЗЗД по отношение на възложителя на работата.

С атакуваното определение производството пред ВОС е спряно, на осн. чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, до приключване на производството по наказателното производство пред ВОС по НОХД 820/2017 на ВОС. Предмет на наказателното производство са евентуално извършени престъпления от В. С. Т., М. И. М., В.П. Д., В. И. П., П. С.Н., Й. П. Р., по чл. 123 НК, за причиняване по непредпазливост на смъртта на Б. А. С..

Спорът по НОХД е безспорно преюдициален по отношение на претенциите по чл. 45 и 49 ЗЗД, тъй като една от предпоставките за уважаване на исковете е противоправно поведение от страна лицата, причинили вредите, включително по отношение на работодателите, възложили на извършителите извършването на определена работа. Евентуална присъда би обвързала със задължителна сила гражданския съд по отношение на установеното наличие или липса на престъпление и съответно би изяснила предмета на доказване по гражданското дело.

Предвид съвпадането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да потвърден. Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 893/11.04.2018 г. по гр.д. 2521/2017 год. на ОС Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване с ЧЖ пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните в приложното поле на чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: