ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

516

 

Гр.Варна, 13. 08.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на …13. 08.2015 г., в закрито заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

                                                                               ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 416 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е  образувано по частна жалба на М.Н.М., подадена чрез адв. Ю.М., против определение № 1959/02.06.2015 г., постановено по гр.д. № 3021/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което цената на иска е определена на сумата от 741 995,35 лв.

Жалбоподателката е сочила, че обжалваното определение е недопустимо, евентуално – неправилно, като постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон и е необосновано. Молила е за обезсилването му, евентуално - за отмяната му. Навела е оплаквания, че съдът недопустимо повторно увеличил цената на иска при наличие на вече потвърдено от горестоящата инстанция определение за увеличаването й, и така влошил положението й, не изложил мотиви за увеличението, нито такива за поправка на грешка при пресмятането, на каквато се позовал. Освен това искът бил неоценяем.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд, като неизгодно за него, редовна е и допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна по следните съображения:

С обжалваното определение, окръжният съд, мотивирайки се с допусната в предходно определение с № 3545 от 03.04.2015 г. грешка в пресмятането, е определил цена на иска в размер на 741 995, 35 лв.

С определение  № 3545 от 03.04.2015 г., постановено по същото дело, съдът, на осн. чл. 70 ГПК, след като е констатирал несъответствие с посочената от ищцата цена на иска от 202 531,96 лв., е повдигнал въпроса и определил цената на иска - на сумата от 741 927 лв. С определение 361 от 29.05.2015 г. по ч.гр.д. № 247/2015 г., Варненският апелативен съд е потвърдил определението на окръжния съд, като в мотивите на акта си е направил подробни изчисления, според които сборът от стойността на имуществото на завещателя по завещанието, предмет на иска за прогласяване нищожността му /посочени конкретни суми и данъчна оценка и от ищцата в исковата молба и уточняващата такава/ се равнява на сума от 741 995,35 лв. Позовавайки се именно на тези изчисления с посочване на  определението на апелативния съд, окръжният съд в обжалваното определение е определил цена на иска от 741 995,35 лв. Като се е позовал именно на допусната грешка при пресмятането, с обжалваното определение, окръжният съд на практика е поправил очевидна фактическа грешка в определението по чл. 70 от ГПК. Т.е. обжалваното определение има характер на такова по чл. 247 от ГПК. С него не се увеличава повторно цената на иска, защото не се включват различни от посочените и от ищцата стойности на имуществото, формиращи цената, а се поправя изчислителна, сборна грешка. Затова и оплакванията на жалбоподателката за недопустимо повторно увеличение на цената на иска и за влошаване на положението й, са неоснователни. Неоснователни са и оплакванията за липсата на мотиви в определението на окръжния съд, тъй като

той се е позовал на мотивите в определението на апелативния съд. Става ясно, че цената на иска от 741 995,35 лв. е определена като сбор от посочената от ищцата стойност на имуществото, а именно: 408 405 лв. – стойност на акциите по номинал, стойност на наличните парични суми от 55 855,59 евро и 26 110 евро /равни на 160 310,76 лв. по официален курс от 1,95583 лв. за 1 евро/, наличните 105 000 лв. и 68 279,60 лв., представляващи данъчната оценка на апартамента за притежавана от наследодателя ½ ид. ч. Въпросът дали искът е оценяем не може да бъде разглеждан в настоящото производство по жалбата срещу определението, с което е поправена очевидна фактическа грешка, като той е бил и разгледан в производството по обжалване на определението по чл.70 ГПК.

По изложените съображения, обжалваното определение не страда от визираните в жалбата пороци и като допустимо и правилно следва да бъде потвърдено от настоящата инстанция.

По изложените съображения, Апелативен съд –Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1959/02.06.2015 г., постановено по гр.д. № 3021/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване, съгл. чл. 247, ал.4 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: