ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

533/26.08.2016

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   26.08.2016 в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д.№ 416/2016  по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от „Търговия на едро-СС” ЕООД гр.Силистра чрез процесуалния му представител адв. К.М. срещу решение № 77/18.05.2016 год по в.гр.д. № 114/2016 год на Окръжен съд Силистра в частта му, имаща характер на определение, с която е прекратено производството по жалбата срещу постановление за възлагане от 31.03.2016 год по изп.д. № 20107670401397 на ЧСИ Георги Георгиев по отношение включването в него на комуникациите, разположени върху възложения имот. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на решението в тази му част, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което постановлението за възлагане бъде отменено в посочената част.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна, ПО СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Предмет на публичната продан е бил промишлен имот с изградените в него производствени и складови помещения, както и трайно прикрепените комуникации на транспортната инфраструктура - обслужващи пътища, обръщало, входна зона, като част от незастроения терен, и подземна водоснабдителна и канализационна система. Тези обекти са отразени в протокола за опис, оценени са и са част от изнесените на публична продан ид.ч. от процесния терен. При провеждането на проданта са направени наддавателни предложения въз основа на обявената начална цена, при определянето на която е взета предвид и стойността на комуникационните съоръжения.

В този смисъл не е допуснато процесуално нарушение, опорочаващо наддаването – както обхватът, така и оценката на имотите, изнесени на публична продан са били своевременно и надлежно оповестени. Постъпили са редовни наддавателни предложения, при отварянето на които съдебният изпълнител е обявил за купувач наддавача, предложил най-високата цена. В случая се има предвид именно максималната цена, предложена в хода на наддаването, а не и такава, която хипотетично би могла да бъде достигната в случай, че оценката на имота би била по-висока.

Когато не са налице визираните в чл. 435 ал.3 от ГПК предпоставки жалбата срещу постановлението за възлагане се явява процесуално недопустима и правилно първоинстанционният съд е прекратил производството по нея.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 77/18.05.2016 год по в.гр.д. № 114/2016 год на Окръжен съд Силистра в частта му, имаща характер на определение, с която е прекратено производството по жалбата срещу постановление за възлагане от 31.03.2016 год по изп.д. № 20107670401397 на ЧСИ Георги Георгиев по отношение включването в него на комуникациите, разположени върху възложения имот.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.